Sökning: "livsmedel"

Visar resultat 11 - 15 av 1027 uppsatser innehållade ordet livsmedel.

 1. 11. Sustainability effects of introducing legumes in traditional cropping systems : an experimental case study in Swedish context

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jakob Rönnholm Håkansson; Ulrik Bergsland; [2019]
  Nyckelord :cropping system; legumes; optimization; profitability; sustainability;

  Sammanfattning : The agricultural sector of the world faces a growing food demand because of a growing world population. To support this growing demand, it could be necessary that agricultural production increases, this increase in production must be achieved sustainably. LÄS MER

 2. 12. Människors mjölkval - En lokal studie kring bakomliggande orsaker till valet av komjölk eller växtdryck

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Sofia Magnusson; [2019]
  Nyckelord :konsumtion; hållbar konsumtion; mjölkkonsumtion; mjölk; komjölk; växtbaserad dryck; växtdryck; växtmjölk; beteende; mänskligt val; mänskliga val; växthusgasutsläpp; consumption; sustainable consumption; milk consumption; milk; cows milk; plant-based; plant-based milk; behaviour; behavior; human choice; GHG emissions; environment; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has for the last half-century had a very high consumption of dairy products compared to other European countries. This high demand in cow’s milk puts a lot of pressure on the dairy industry which requires a high amount of feed, water and energy to produce dairy products. LÄS MER

 3. 13. Konsumenters betalningsvilja för Kravmärkningen : En analys av faktorer som påverkar konsumenters betalningsvilja av utvalda livsmedelsvaror

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Emma Aldén; Andersson Linnéa; [2019]
  Nyckelord :Nudging; elasticity; external effects; consumer behavior; willingness to pay; eco labeling; Krav label; Nudging; elasticitet; externa effekter; konsumentbeteende; betalningsvilja; miljömärkning; Kravmärkning;

  Sammanfattning : Kravmärkningen existerar för att främja ekologisk framtagning av livsmedel, märkningen har existerat länge och vuxit till att bli ett välkänt varumärke. Hur väl märkningen fungerar för att påverka konsumtionen är något som är värt att studera närmare. LÄS MER

 4. 14. Kristidsnämnden i Växjö stad 1939-1945 : Kristidsförvaltningens styrning under Andra Världskriget

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap (from 2013)

  Författare :Max Villman; [2019]
  Nyckelord :kristidsförvaltning; andra världskriget; kristidsnämnd; växjö; 1939; ransonering; kris;

  Sammanfattning : I samband med Andra Världskrigets utbrott sjösattes i Sverige en större kontroll- och planeringsapparat av ekonomin i syfte att säkra befolkningens överlevnad. En del av denna apparat var ett omfattande ransoneringssystem som successivt kom att omfatta det mesta av livsmedel och bränsle och som fick stor påverkan på boende i riket. LÄS MER

 5. 15. Hälso- och miljöfarliga kemikalier : En kvantitativ studie om vuxnas kännedom om kemikalier i vardagen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadine Huchthausen; [2019]
  Nyckelord :attitudes; awareness; behavior; chemicals; non-toxic environments; attityd; beteende; giftfri miljö; kemikalier; kännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kemikalier som produceras och används i olika vardagsprodukter, material och byggnader är hälso- och miljöfarliga. Det finns lagstiftning för att göra kemikaliehanteringen säkrare och för att skydda människors hälsa och miljön. LÄS MER