Sökning: "livssituationer"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade ordet livssituationer.

 1. 1. En ny renässans för astrologin? : En intervjuundersökning om astrologins plats i populärkultur och liv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sarah Palm Althén; [2020]
  Nyckelord :populärkultur; astrologi; nyandlighet;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett försök att utreda huruvida astrologin har fått en mer självklar plats i populärkulturen, samt vilka som tror på astrologin som fenomen och varför de gör det. För att göra detta har jag använt mig av en intervjuundersökning med tio respondenter samt litteraturstudier och tidigare forskning på ämnet. LÄS MER

 2. 2. Man är ju ändå en människa : En kvalitativ intervjustudie av socialsekreterarnas egna emotioner i handläggningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Ella Finnman; Harpreet Kaur; [2020]
  Nyckelord :coping strategies; emotional stress; occupational stress; emotions; social work; coping strategier; emotionell stress; emotioner; socialt arbete;

  Sammanfattning : Socialnämnden verkar för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden och har ansvaret för att utreda när barn far illa (Socialstyrelsen, 2019).Socialsekreterare arbetar klientnära i barnfamiljernas privata sfär, tar del av svåra livssituationer, bedömer behov och vidtar åtgärder för barnets- och familjens bästa. LÄS MER

 3. 3. Kvinnor inom hederskulturen är inte passiva offer : En litteraturstudie av kvinnors strategier och orsaksförklaringar i samband med hedersrelaterat våld och förtryck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sofie Joby; Rebecka Lundell; [2020]
  Nyckelord :Honour-culture. Honor-related violence. Strategies. Women; Hederskultur. Hedersrelaterat våld. Strategier. Kvinnor;

  Sammanfattning : Följande uppsats är en litteraturstudie och som baseras på redan befintlig forskning om berättelser från kvinnor med erfarenheter av hedersrelaterat våld. Bakgrund: Begreppen heder och hedersrelaterat våld är efter många års forskning fortfarande svåra att definiera. LÄS MER

 4. 4. För patienternas bästa, men hur blev det för oss? : Vårdsamordning och sjuksköterskors arbetsmiljö, en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Karen Leyton; Lisa Wretmo; [2020]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; enkätundersökning; sjuksköterska; vårdsamordning; WEMS; Work environment; questionnaire survey; nurse; care coordination; WEMS;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som behöver ha sin vård samordnad ökar i takt med att befolkningen blir äldre. De har ofta komplicerade vård- och omsorgsbehov som kräver att olika aktörer samverkar. För vårdpersonal innebär detta högre krav på effektivitet för att uppnå tillfredsställande arbetsmiljö. LÄS MER

 5. 5. ”Mä oon niinko… ruotsinsuomalainen” ”Jag är liksom... sverigefinsk” : Om sverigefinska barns identitetssarbete

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tuuli Uljas; [2019]
  Nyckelord :Sweden-Finnish children; identity; Finnishness; Sweden-Finnishness; national minorities; minority language; Sverigefinska barn; identitet; finskhet; sverigefinskhet; nationell minoritet; minoritetsspråk;

  Sammanfattning : This master thesis is a study on identity construction of a group of 9-14 year old children with Finnish origin in Sweden. In 2000 Sweden granted a special status of a national minority to five indigenous minorities, of which the Sweden-Finns are one, by ratifying European council’s framework convention for protection of national minorities. LÄS MER