Sökning: "livsstil problem"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade orden livsstil problem.

 1. 1. Fysisk aktivitet och dess betydelse för livskvalitet hos hjärtsviktspatienter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Ellen Lagerqvist; Fahimeh Mohammad Awaz; [2020]
  Nyckelord :Hjärtsvikt; Livskvalitet; Träning; Fysisk aktivitet; Egenvård;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Hjärtsvikt är ett livslångt syndrom som anses vara ett globalt växande hälsoproblem. Syndromet har drabbat runt 20 miljoner människor världen över. Hjärtsvikt påverkar hela människans fysiska hälsa och livskvalitet därmed kräver patientens delaktighet i sin egen vård. LÄS MER

 2. 2. Naturunderstödd rehabilitering och klimatproblematiken : En studie av vad som förenar naturunderstödd rehabilitering med frågor om de miljöproblemen som har lett till våra klimatmässiga förändringar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Josua Li; [2020]
  Nyckelord :Naturunderstödd rehabilitering; NUR; Grön terapi; Bateson; systemic wisdom; klimatfrågor; miljö;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa har ökat i Sverige. Samtidigt har en ny terapiform växt fram: Naturunderstödd rehabilitering (NUR). NUR bygger på studier om naturens positiva effekter på människans hälsa.Dessutom står mänskligheten inför många klimatmässiga problem. LÄS MER

 3. 3. Att lämna den kriminella livsstilen - En kvalitativ studie om de avgörande faktorerna

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Lina Andersson; Ahmad Elbayrouti; [2020]
  Nyckelord :desistance; kriminell livsstil; kvalitativ metod; prosocial livsstil; vändpunkter; criminal lifestyle; prosocial lifestyle; qualitative method; turning points;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka som är de avgörande faktorerna till att individen lämnar den kriminella livsstilen samt upprätthåller den prosociala livsstilen. Studien har använt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Gängmedlemmars utträde ur kriminella gäng

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Filloreta Hoxha Dermaku; Tobias Fläder; [2020]
  Nyckelord :desistance; disengagement; gang; street gang; situational action theory;

  Sammanfattning : Gängrelaterad kriminalitet är ett växande problem både i Sverige och i ett internationellt perspektiv. Med bakgrund av detta presenterade den sittande regeringen under hösten 2019 ett åtgärdsprogram om 33 punkter i syfte att bekämpa gängkriminalitet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar sjuksköterskors arbete med att motivera patienter medkranskärlssjukdom (Ischemisk hjärtsjukdom) till fysisk aktivitet : En litteraturöversikt utifrån sjuksköterskans perspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Hanifa Andersson; Hiba Alasawi; [2020]
  Nyckelord :Cardiac and coronary heart disease; lifestyle changes; Nurses responsibilities; and Physical activity; Fysisk aktivitet; hjärt-kärlsjukdomar; livsstilsförändringar samt sjuksköterskors ansvar.;

  Sammanfattning : Background: About 17 million people die of cardiovascular disease in the world each year, of which almost 25% are sudden cardiac death. Cardiovascular disease deaths are a global public health problem. LÄS MER