Sökning: "livstid fängelse"

Visar resultat 16 - 20 av 22 uppsatser innehållade orden livstid fängelse.

 1. 16. Straffet för mord i fokus - Om behovet av förändring och förslaget på en utvidgad straffskala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kristin Simonsson; [2009]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här framställningen behandlar straffet för mord så som det ser ut idag samt det förslag på en utvidgad straffskala för mord som Straffnivåutredningen har lagt fram i sitt delbetänkande Straffskalan för mord (SOU 2007:90). Syftet är att utreda huruvida det finns ett behov av förändring och om Straffnivåutredningens förslag i så fall är en lämplig lösning. LÄS MER

 2. 17. Fängelset som samhälle : En etnografisk studie av livet på avdelningen för livsochlångtidsdömda på Anstalten Kumla

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för vårdvetenskap och sociologi

  Författare :Peter Jonasson; [2009]
  Nyckelord :Deltagande observation; Fängelse; Institutionalisering; Intagna; Livstid;

  Sammanfattning : Fängelset är en värld som de flesta har åsikter om, men som få har insyn ioch kännedom om. Det är därför viktigt att beskriva fängelset ur ettinifrånperspektiv, att återge vad som faktiskt försiggår i innanför murarna. LÄS MER

 3. 18. Omvandling av fängelse på livstid - En rättsfallsstudie av tillämpningen av en ny lag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2008]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats utreder hur lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid används i praktiken av, i första hand, Örebro tingsrätt. Därmed syftar den även till att diskutera vad som har hänt med livstidsstraffet sedan införandet av denna lag. LÄS MER

 4. 19. Lagen om straff för terroristbrott - ett hot mot rättssäkerheten?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna-Klara Hvittfeldt; [2007]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har jag tittat närmare på lagen om straff för terroristbrott och om den är ett hot mot rättssäkerheten. Lagen kom till som en följd av EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism. Rambeslut är en typ av rättsakt som används inom EU:s tredje pelare. LÄS MER

 5. 20. Tidsbestämning av livstidsstraff - En jämförelse av nådeinstitutet och lagen om omvandling av fängelse på livstid

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Terése Klein; [2006]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Frigivning genom nåd är idag det enda sättet för en livstidsdömd att få sitt straff tidsbestämt. Genom 11 kap. 13 § regeringsformen ges regeringen en exklusiv möjlighet att tidsbestämma ett livstidsstraff som möjliggör ett flexibelt och diskretionärt förfarande. LÄS MER