Sökning: "livstid fängelse"

Visar resultat 6 - 10 av 22 uppsatser innehållade orden livstid fängelse.

 1. 6. På obestämd tid - En studie av livstidsstraffet i svensk rätt ur ett straffideologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Charlotta Winman; [2015]
  Nyckelord :Straffrätt; livstids fängelse; påföljd för mord; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In 2014 the sentencing range for murder was changed in order to increase the use of life sentence for murder. Thus the legitimacy of life imprisonment has become an even more relevant question than before the amendment. The aim of this paper is to examine the life imprisonment in Swedish law through a critical point of view. LÄS MER

 2. 7. Livstid i fängelse - en komparativ rättsstudie mellan svensk och dansk rätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Nordström; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Komparativ rätt; Livstid i fängelse; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna uppsats syftar till att redogöra för hur livstidsstraffet tillämpas i svensk och dansk rätt, samt att analysera likheterna och skillnaderna. Uppsatsen baseras främst på en komparativ metod för att kunna jämföra de båda ländernas tillämpning. LÄS MER

 3. 8. Livstidsstraffet i förändring

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Celine Mois; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Livstids fängelse; mord; straff; komparativ rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den centrala frågan i denna framställning är huruvida det finns ett behov av förändring vad gäller livstidsstraffet i Sverige, och om frågan besvaras jakande, vad förändringen i så fall skulle bestå av. För att kunna besvara frågeställningen på ett tillfredställande sätt jämförs det svenska livstidsstraffet med de engelska och norska påföljdssystemen. LÄS MER

 4. 9. Mord och straff - En rättsfallsstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Viktor Sterner; [2014]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2009 ändrades 3 kap. 1 § BrB, vilken är mordparagrafen, på så sätt att straffskalan utvidgades från att endast bestå av fängelse på tio år eller livstid, till att omfatta fängelse på tio till arton år, eller livstid. Detta gjordes för att höja straffnivån samt för att möjliggöra en mer nyanserad straffmätning. LÄS MER

 5. 10. Det upplösta äktenskapet. : Skilsmässomönster i Linköpings stift 1850 - 1859.

  L1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexandra Hellstrand; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats har skilsmässomönstren i Linköpings stift under 1850-talet stått i fokus. Syftet har varit att utifrån tre övergripande frågeställningar om varför, var och vilka som skiljde sig, relatera fenomenet till det svenska samhällets då rådande äktenskapssyn, begynnande urbanisering och förindustriella karaktär. LÄS MER