Sökning: "livstillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet livstillfredsställelse.

 1. 1. Förhållandet mellan perfektionism och livstillfredsställelse hos studenter : En kvantitativ studie om självskattad perfektionism och självskattad livstillfredsställelse hos studenter

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2019]
  Nyckelord :perfektionism; livstillfredsställelse; studenter; skolmiljö;

  Sammanfattning : Skolmiljön är en viktig plats för ungdomar. Den mesta tiden spenderas där som förberedelse inför vuxenlivet. Under ungdomsåren formas en individs identitet och påverkar hur individen inträder i vuxenlivet. Därför är individens syn på sig själv en annan viktig faktor i hur identiteten formas. LÄS MER

 2. 2. Jag känner, reflekterar och agerar i samspel med omgivningen – En psykologisk förståelse av självupplevd autonomi testad på en grupp sydskånska pensionärer.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Jost Auf Der Stroth; Linnea Hall; [2019]
  Nyckelord :autonomi; självskattningsformulär; psykologi; filosofi; psykoterapi; tanke – känsla – handling; livstillfredsställelse; äldre; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen är både en teoretisk redogörelse för en psykologisk förståelse av autonomi och en pilotstudie på ett nytt självskattningsformulär för självupplevd autonomi.Författarna utvecklade en stipulativ definition av självupplevd autonomi utifrån filosofisk och psykologisk litteratur: En människa upplever sig som autonom i den grad hon anser sig 1) förmögen att reflektera kring sitt tänkande och sina impulser, 2) vara i kontakt med sina egna känslor och kunna relatera till andras upplevelser, samt 3) agera i enlighet med sin identitet och sina värderingar, i relation till den omgivning hon verkar i över tid. LÄS MER

 3. 3. Vem är lyckligast? : En kvantitativ jämförelse av studenter som arbetar och studenter som inte arbetar under sina studier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Jacob Alpteg; Nini Le; [2019]
  Nyckelord :studenter; arbete; arbete- och privatlivsbalans; lycka; stress;

  Sammanfattning : Studenter som arbetar vid sidan av sina studier tvingas balansera de olika rollerna inomarbetslivet, privatlivet och studentlivet, vilket kan medföra stress och minskad livstillfredsställelse. Syftet med denna studie var således att undersöka om det fanns någon skillnad i upplevd lycka bland studenter som arbetar vid sidan av sina studier och studenter som enbart studerar. LÄS MER

 4. 4. EN SPECIELL TID I LIVET: UNIVERSITETSSTUDENTER OCH LYCKA : Studenters reflektioner rörande studentlivets betydelse för individens subjektiva välbefinnande och livstillfredsställelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Oscar Hansen; Ismail Al-Mansoury; [2019]
  Nyckelord :Lycka; subjektivt välbefinnande; livstillfredställelse; studenter; kvalitativ innehållsanalys; reflexiva intervjuer; universitet; studentlivet.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en förståelse för hur studenter upplever och reflekterar kring lycka i förhållande till den kontext som studentlivet innebär. Frågeställningarna för uppsatsen är: Hur reflekterar studenter kring livstillfredsställelsen i relation till studentlivet? Hur reflekterar studenter kring deras subjektiva välbefinnande i relation till studentlivet?, Vad kan ha betydelse för studenternas lycka under studietiden. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av arbetsterapeutiska interventioner och rehabilitering för mental hälsa och livskvalitet hos patienter med stroke : En allmän litterturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Mikaela Westin; Emmie Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Cerebrovaskulär sjukdom; livstillfredsställelse; personlig tillfredsställelse; kliniska tester; livsförändrande händel-ser; post-stroke depression; multidisciplinära team; ADL; aktivitet i det dagliga livet;

  Sammanfattning : Stroke är en sjukdom som påverkar den mentala hälsan och livskvaliteten hos den drabbade. Författarna vill belysa vikten av arbetsterapeutiska interventioner och rehabilitering för patienter med stroke. LÄS MER