Sökning: "livsvärld begrepp"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden livsvärld begrepp.

 1. 1. G(l)ömda kvinnor i samhället : En kvalitativ studie av identitetsskapande och tillit bland kvinnor som lever med skyddade personuppgifter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Hedin; Madeleine Wiberg; [2020]
  Nyckelord :Skyddade personuppgifter; identitet; tillit; Anthony Giddens; Erving Goffman; brottsoffer;

  Sammanfattning : Majoriteten av de som lever med skyddade personuppgifter i Sverige är kvinnor som flyr från före detta partners. Studiens syfte är att undersöka hur kvinnor som lever med skyddade personuppgifter ser på sin vardag, sin identitet och sin tillit till individer i deras närmaste omgivning samt till samhället. LÄS MER

 2. 2. En begreppsanalys av professionell identitet : För specialistsjuksköterskor inom intensivvården

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Sofi Appring; Vera Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Professional identity; Nurse specialists; Critical care; Concept analysis; Life world.; Professionell identitet; Specialistsjuksköterskor; Intensivvård; Begreppsanalys; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Professionell identitet tolkas utifrån tidigare studier som ett relativt inkonsekvent begrepp, vilket leder till att begreppet är svårt att konkret använda och tillämpa inom sjuksköterskeprofessionen. Det förefaller även finnas en kunskapslucka vad gäller professionell identitet i relation till specialistsjuksköterskor inom intensivvård samt hur professionell identitet kan ses ur ett livsvärldsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Personcentrerad omvårdnad ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Isabelle Helsing; Jonna Åkersén; [2020]
  Nyckelord :Autonomy; Lifeworld; Partnership; Shared decision-making; Autonomi; Delat beslutsfattande; Livsvärld; Partnerskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna som krävs för att patienter ska erhålla en så god och säker vård med olika hälso-sjukvårdsprofessioner. Den bygger på ett flertalet begrepp, såsom, livsvärld, partnerskap och delat beslutsfattande.Livsvärlden definieras som den subjektiva världen som människan upplever den. LÄS MER

 4. 4. Service på landsbygden : en studie av den sociala roll olika serviceinrättningar och föreningsliv spelar för det offentliga rummet i Sparreholm

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Blidfors; [2020]
  Nyckelord :service på landsbygd; Habermas; livsvärld; Bourdieu; kapital; mötesplatser;

  Sammanfattning : Varför behövs serviceställen på landsbygden? I denna uppsats undersöks den sociala och kulturella funktion som olika sorters serviceställen fyller som mötesplats på orten Sparreholm. För att analysera dessa funktioner har jag dels använt mig av Jürgen Habermas begrepp livsvärld, dels Pierre Bourdieus uppdelning av den offentliga sfären i olika sociala fält samt hans begrepp kopplade till hur aktörer inom dessa strävar efter olika symboliska tillgångar. LÄS MER

 5. 5. Laughter is the sunshine of the soul : A qualitative study of children’s experience of trust andemotional security in the preschool context

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mira Höjman; Angela Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Experience; Trust; Emotional security; Children’s perspective; Relationships; Older children; Preschool; Upplevelse; Tillit; Emotionella trygghet; Barns perspektiv; Relationer; Äldre barn; Förskolan;

  Sammanfattning : Att under en längre period i förskolan uppleva otillräcklig emotionell trygghet kan få konsekvenser förförskolebarns utveckling. Forskningen om vilken relevans och betydelse som barnen tillskriver sina upplevelserav trygghet är mycket begränsad. LÄS MER