Sökning: "livsvärld elever"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden livsvärld elever.

 1. 1. "Att våga se och våga fråga, våga agera" : En studie om skolsköterskors förebyggande och hälsofrämjande arbete med flickor som är eller kan komma att bli könsstympade

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Lisa Olsson; Linda Ulvenstam; [2019]
  Nyckelord :Pupil; identify; female circumcision; caring; nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kvinnlig könsstympning är en djupt rotad sed. Ingreppet påverkar flickors och kvinnors livsvärld genom inverkan på deras fysiska och psykiska hälsa, samt begränsar deras reproduktiva och sexuella hälsa. En bra fysisk och psykisk hälsa hos elever ökar förutsättningarna för inlärning. LÄS MER

 2. 2. Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joanna Nilegren; Anna Roslund; [2019]
  Nyckelord :formativt arbetssätt; kartläggning; matematik; speciallärare; taluppfattning;

  Sammanfattning : Nilegren, Joanna & Roslund, Anna (2019). Matematiklärares och speciallärares erfarenheter kring kartläggningar av elevers taluppfattning i årskurs 4. Speciallärarprogrammet, matematikutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars syn på sex- och samlevnadsundervisningen i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sara Bernanker Lundaahl; Anna-Karin Klint Carlander; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; sex- och samlevnadsundervisning; skolsköterska; ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sex och samlevnad är en av många faktorer som har betydelse för hälsa och välbefinnande hos såväl vuxna som ungdomar. Alla elever har rätt att få sex- och samlevnadsundervisning i skolan. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors upplevelser av hälsofrämjande och förebyggande arbete i relation till antal elever : En kvalitativ fokusgruppsstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Minett Göransson; Cecilia Nordstrand; [2019]
  Nyckelord :Prevention; health promotion; recommendation; association; school nurse; Förebyggande; hälsofrämjande; rekommendation; riksförening; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Riksföreningen för skolsköterskor släppte på 1990-talet en rekommendation om max 400 elever per heltidsarbetande skolsköterska. Sedan dess har en ny Skollag (2010:800) antagits vilken reglerar skolsköterskors uppdrag och innefattar ett basprogram med hälsobesök samt vaccinationer. LÄS MER

 5. 5. Dömd att bedöma. En fenomenologisk studie av betygssättande lärares livsvärld och undervisning.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Johan Hansson; [2018-02-07]
  Nyckelord :Grades; lifeworld; phenomenology; assessment; teachers´ perceptions; teachers´ experience;

  Sammanfattning : Studiens resultat visar att lärarna uppfattar betyg som en nödvändig del av skolan. Betygens kunskapsutvecklande funktion upplevdes inte leva upp till sitt syfte, eftersom det inte gynnade det stora flertalet elever kunskapsmässigt. Betygen verkar dessutom anses skapa en stress hos både lärare och elever. LÄS MER