Sökning: "livsvärldsfenomenologi"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet livsvärldsfenomenologi.

 1. 1. Elever med dyslexi berättar om sina erfarenheter och upplevelser av att skriva

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jenny Johansson; Maria Kristiansson; [2020-01-15]
  Nyckelord :dyslexi; skrivande; livsvärldsfenomenologi; relationellt perspektiv; samlärande; salutogen undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur nio elever med dyslexi upplever sitt skrivande i relation till de stöd och de extra anpassningar som finns dokumenterat kring eleverna kopplat till skrivande.Vi har använt oss av följande forskningsfrågor:• Vilka erfarenheter och upplevelser har nio elever med dyslexi av skrivande i olika situationer?• Hur upplever dessa elever att de anpassningar och stöd som finns dokumenterat kring dem kopplat till skrivande fungerar?Studien utgår från en livsvärldsfenomenologisk ansats, där vi med hjälp av kvalitativa livsvärldsintervjuer tagit del av hur nio elever, diagnostiserade med dyslexi, erfar och upplever skrivande i de olika regionala världar där skrivande sker. LÄS MER

 2. 2. "De pratar med fröknar och blablabla" : En livsvärldsfenomenenologisk studie om barnens upplevelser av de vuxnas olika roller i förhållande till leken.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Amanda Skotte; Lisa Gref; [2019]
  Nyckelord :Childrens-interviews; play; teacher s involvement; forbidden plays; life-world Phenomenology; Livsvärldsfenomenologi; Barns uppfattning; lek; Barnintervjuer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to look at the children's experience of the teacher's different rolls in relation to play. We found this subject interesting because we feel insecure about what our role is in children's play. LÄS MER

 3. 3. ”Vi kan ju städa den tillsammans, då blir nog jorden glad.” : Handlingsberedande aktiviteter i förskolan

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; handlingsberedskap; hållbarhetsfrågor; förskolan; livsvärldsfenomenologi; delaktighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är undersöka hur vi i förskolans värld kan skapa aktiviteter som bidrar till handlingsberedskap hos barn, gällande frågor som rör hållbar utveckling. Studien har utförts med delaktiga observationer som främsta metod, där bildvisning har använts för att introducera och väcka barnens intresse för olika hållbarhetsfrågor. LÄS MER

 4. 4. SYNEN PÅ SYNNEDSÄTTNING - EN STUDIE AV PROFESSIONELLAS UPPLEVELSE AV ATT ARBETA MED OCH MÖTA INDIVIDER MED GRAV SYNNEDSÄTTNING ELLER BLINDHET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Sivermo; [2019]
  Nyckelord :Fenomenologi; Hermeneutik; Livsvärldsfenomenologi; Syncentral; Synhabilitering; Synnedsättning; Synrehabilitering;

  Sammanfattning : I press och andra publikationer diskuteras uppfattningen att samhället, vårdgivande enheter och habiliterande/rehabiliterande verksamheter inte förmår leverera godtagbara resultat i bemötandet av individer med synnedsättning utifrån LSS-lagstiftningen, och specifikt därtill hur lagens intentioner ej överensstämmer med nuvarande praxis. Författaren till denna uppsats identifierande dessutom en relativ avsaknad av studier med ett holistiskt perspektiv av situationens konstituering, och då speciellt utifrån hur den upplevs vid syncentraler. LÄS MER

 5. 5. ”Stopp, det är jag, det är min integritet, min lilla ram.” : En kvalitativ studie om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i relation till barns integritet.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Förskolepedagogisk didaktisk forskning

  Författare :Lisa Tell; Isabelle Arvidsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; värdegrund; integritet; fokusgruppsintervjuer; livsvärldsfenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare arbetar med förskolans värdegrund i relation till barns integritet. Vilket uppnås utifrån följande frågeställningar: Vilka faktorer beskriver förskollärare påverkar deras arbete med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Vilka strategier beskriver förskollärare att de använder sig av i arbetet med förskolans värdegrund i relation till barns integritet? Följande studie är kvalitativ och empirin har samlats in genom tre fokusgruppsintervjuer med sammanlagt elva förskollärare. LÄS MER