Sökning: "livsvärldsperspektiv omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden livsvärldsperspektiv omvårdnad.

 1. 1. Erfarenheter av att leva med hjärtsvikt : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Pontus Tideman; Dennis Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Hjärtsvikt; Livsvärld; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund:Ungefär 250 000 människor av Sveriges befolkning är drabbade av diagnosen hjärtsvikt. Tidigare forskning visar att patienter med hjärtsvikt kan komma att öka i antal varje år, samt att det finns brister i sjuksköterskors kunskap om hur de ska vårdas inom avdelningar som inte är specialiserade på hjärt- och kärlsjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta familjer där föräldrar har psykisk ohälsa : En intervjustudie från flera pediatriska vårdverksamheter

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Marie Bäckström; Amanda Ollila; [2019]
  Nyckelord :barnsjuksköterska; psykisk ohälsa; föräldrar; livsvärld; vårdande möte; familjefokuserad omvårdnad; utbildning; tvärprofessionell samverkan.;

  Sammanfattning : Barnsjuksköterskor möter allt oftare föräldrar med psykisk ohälsa. Med ökad frekvens av psykisk ohälsa, ökar kraven på barnsjuksköterskors kompetens att i mötet med föräldrar med psykisk ohälsa möta dem utifrån de förutsättningar som finns. LÄS MER

 3. 3. Ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården utifrån ett livsvärldsperspektiv : - En kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Adam Björn Delfalk; Robert Strindberg; [2018]
  Nyckelord :Adolescents; Experiences; Perioperative Care; Life World Perspectives; Patient-Centered Care; Ungdomar; Upplevelser; Perioperativ vård; Livsvärldsperspektiv; Patientcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den perioperativa vården syftar till en individuellt anpassad vård som tillgodoser patientens unika behov. Kvalitativ forskning om ungdomars upplevelser av detta är begränsad.  Syfte: Syftet var att undersöka ungdomars tankar inför operation och upplevelser av den perioperativa vården. LÄS MER

 4. 4. Stigmatisering av personer i substitutionsbehandling : en enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Lundell; Amelie Monberg; [2018]
  Nyckelord :stigmatisering; substitutionsbehandling; opioidberoende; omvårdnad; livsvärldsperspektiv; psykiatrisk samsjuklighet; hepatit C; kvantitativ;

  Sammanfattning : Opioidberoende är en kronisk sjukdom, som behandlas med substitutionsbehandling för att hjälpa personen till ett drogfritt liv med en god livskvalité. Beroendesjukdomar har en hög psykiatrisk samsjuklighet. LÄS MER

 5. 5. Mäns upplevelser av att leva med prostatacancer ur ett livsvärldsperspektiv : En litteraturstudie baserad på patografier

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Sofie Björkander; Maria Wargéus; [2018]
  Nyckelord :deduktiv; innehållsanalys; omvårdnad; patografier; prostatacancer; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Prostatacancer är den vanligaste cancerformen bland män och drabbar cirka 10 000 personer i Sverige varje år. Prostatacancer ger initialt inga eller diffusa symtom vilket gör denna sjukdom svår att upptäcka. LÄS MER