Sökning: "ljubo cvijetic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden ljubo cvijetic.

  1. 1. Real växelkurs och arbetslöshet i Sverige

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

    Författare :Ljubo Cvijetic; [2017-07-03]
    Nyckelord :Real växelkurs; Arbetslöshet; Ekonometri; Vector Autoregression; Linjär regression;

    Sammanfattning : Den här studien bygger på att tillämpa grundläggande makroekonomiska teorier på historisk data med hjälp av ekonometriska modeller. Syftet med undersökningen är att utreda huruvida ett samband mellan den reala växelkursen och arbetslösheten kan observeras och förtydligas. LÄS MER