Sökning: "ljuddynamik"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ljuddynamik.

  1. 1. Undersökande av kli-ljud inom ASMR i en neutral ljudmiljö

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :Anders Köhler; [2018]
    Nyckelord :ASMR; scratching sounds; association; envelope; dynamics; frequency analysis; ASMR; kli-ljud; association; envelope; ljuddynamik; frekvensanalys;

    Sammanfattning : Denna studie har utförts med bas i frågeställningen huruvida rosa brus kan nyttjas för att replikera den övergripande ljuddynamik som förekommer inom kli-inriktade ASMR-verk med hänseende till envelope-egenskaper samt övergripande frekvensregister och hur den akustiska karaktären av en sådan ljudartefakt kan komma att uppfattas av ett antal respondenter. Tidigare forskning inom ASMR har jämförts med auditivt inriktad litteratur för att styrka relevansen av denna sortens studie varpå ytterligare framtida forskningsutsikter har spekulerats kring. LÄS MER