Sökning: "ljudhistoria"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ljudhistoria.

  1. 1. Monoftongeringen i Sverige och Danmark

    Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

    Författare :Felix Marklund; [2018]
    Nyckelord :dialektologi; språkhistoria; ljudhistoria; dialekter; monoftongering; diftonger; fornnordiska; germanska språk;

    Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en undersökning om monoftongeringen av de fornnordiska diftongerna æi, ǫu och øy. Syftet är att ta reda på hur och varför dessa primära, fallande diftonger monoftongerades i Sverige och Danmark.  Studien begränsar sig till monoftongeringar som lett till en lång monoftong. LÄS MER