Sökning: "ljudmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade ordet ljudmiljö.

 1. 1. Bullerexponering och prevention inom restaurang- och barbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Olivia Bengtsson; Ted Nyström; [2023-12-18]
  Nyckelord :Buller; Prevention; Hörselskydd; Restaurang; Bar; Enkät; Noise; Prevention; Hearing protection devices; Restaurant; Bar; Survey;

  Sammanfattning : Kort introduktion: Tidigare studier belyser problematiken med bullerexponering i kommunikativa arbeten och att preventiva åtgärder måste anpassas efter denna typ av arbetsmiljö. Syfte: Studien undersöker samband i hur arbetstagare inom restaurang- och barbranschen upplever sin ljudmiljö på arbetet och om hörselskydd är anpassade efter det kommunikativa arbetet och den aktuella ljudmiljön på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Tyst stad : En studie om god ljudmiljö och blandstad vid planeringen av högljudda kulturaktiviteter

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Wallenius Kral; [2023]
  Nyckelord :soundscape; environmental noise; figure-ground; hi-fi; lo-fi; ljud; stadsplanering; planering; fysisk planering; buller; blandstad; kulturaktiviteter;

  Sammanfattning : I Stockholm pratades det om klubbdöden under 2019 eftersom flera högljudda kulturaktiviteter behövt stänga i innerstaden. Den huvudsakliga anledningen var konflikter mellan boende och kulturaktiviteter om bullerstörningar som naturligt uppstår när människor ska bo, verka och leva i en tät blandstadsmiljö. LÄS MER

 3. 3. Soundscapes i Rosendal

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Lisa Vogel; [2023]
  Nyckelord :soundscape; ljudlandskap; ljudgestaltning; ljud; buller;

  Sammanfattning : Ljud är en viktig upplevelsemässig aspekt i landskapet. Ljud inom landskapsarkitekturen tenderar dock att underprioriteras i förhållande till visuella aspekter. Traditionellt handlar design gällande ljud i landskapet om att reducera ljud, då problematiken kring buller i städer är ständigt närvarande och kan leda till hälsoproblem. LÄS MER

 4. 4. Ljudmiljön på förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares upplevelser kring ljudnivån på förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hasani Bina; Therese Kesti Leo; [2023]
  Nyckelord :Preschool; preschool teacher; methodology; noise; sound level; sound environment; Förskola; förskollärare; arbetssätt; buller; ljudnivå; ljudmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare uttrycker att dearbetar med ljudnivån samt att bidra med kunskaper kring vad förskollärarekan göra för att påverka ljudnivån i sin arbetsmiljö. Tidigare erfarenheteroch tidigare forskning visar att det kan vara en hög ljudnivå inne påförskolors avdelningar som är skadlig för dem som vistas i den. LÄS MER

 5. 5. LJUDMILJÖN I MILJONPROGRAMMET : En fallstudie om hur renovering och förtätning kan skapa en bättre inre- och yttre miljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Alexandra Partelow; Frida Andersson; [2023]
  Nyckelord :Miljonprogrammet; ljudmiljö; förtätning; renovering; ljudkrav; trafikbuller; hälsa;

  Sammanfattning : Buller har utifrån forskning visat på en stor påverkan av människors hälsa och är dessutom den miljöstörning flest människor utsätts för i Sverige. Vidare kan buller ge upphov till problem med hjärt-och kärlsjukdomar samt bidra till sömn- och koncentrationssvårigheter. LÄS MER