Sökning: "ljudnivå"

Visar resultat 1 - 5 av 162 uppsatser innehållade ordet ljudnivå.

 1. 1. Utformning av flexibla skollokaler vid lokalanpassning : En studie med fokus på cirkulärt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emilia Engvall; Lovisa Nyman; [2022]
  Nyckelord :School architecture; Flexibility; Change of business; Recycling; Office; Skolarkitektur; Flexibilitet; Verksamhetsbyte; Återbruk; Kontor;

  Sammanfattning : Standarden på skolbyggnader behöver höjas samtidigt som de behöver bli flexibla för att kunna möta framtida förändringar. I lokalresursplaneringen brottas kommuner med oförutsägbara framtida elevantal, bland annat till följd av oberäknelighet i demografifrågan. LÄS MER

 2. 2. BULLERPROBLEMATIK I BOSTADSOMRÅDE VID NÄRLIGGANDE MOTORVÄG : Södra Källtorp i Västerås

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Karez Dusky; Dania Ahmed; [2022]
  Nyckelord :equivalent sound level; E18; guide values; health; highway; maximum sound level; noise; Södra Källtorp; WHO; buller; bullerskydd; ekvivalent ljudnivå; E18; hälsa; maximal ljudnivå; motorväg; Södra Källtorp; WHO;

  Sammanfattning : Purpose: This degree project has investigated the problems Södra Källtorp has with noise due to the nearby highway E18. The purpose of this work is to investigate whether Södra Källtorp meets the guideline values and also whether the implemented noise protection measures in the neighbourhood have caused a change regarding the noise level. LÄS MER

 3. 3. Hästen i skogsbruket – kommuners erfarenheter

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Malin Carlsson; Pernilla Johansson; [2022]
  Nyckelord :skogshäst; arbetshäst; tätortsnära; skogsvårdsåtgärd; markskador;

  Sammanfattning : Hästarna hade förr en stor betydelse i skogsbruket, då de avlastade människan när det gällde bär- och draghjälp. I början på 1900-talet fanns det cirka 600 000 hästar i Sverige som sedan kom att minska drastiskt efter andra världskriget. LÄS MER

 4. 4. Faktorer associerade med korrekt SBAR rapportering bland intensivvårdssjuksköterskor

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Pierre Kyrk; Lisa Oskarsson; [2022]
  Nyckelord :SBAR; handover; communication; intensive care unit; sound level; disturbance; experience; SBAR; överrapportering; kommunikation; intensivvårdsavdelning; ljudnivå; störningar; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bristande kommunikationen kan vara en stor anledning till patientsäkerhetsrisker, ofta uppstår bristerna i övergången mellan olika team och där en snabb och effektiv hantering är av största vikt såsom på intensivvårdsavdelningar. SBAR rekommenderas av SKR och studier har visat att användandet av SBAR ökar patientsäkerheten i vissa aspekter. LÄS MER

 5. 5. Elevers inre- och yttre motivation till läsning : En kvalitativ studie om elevers motivation till läsning i årskurs 2

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Jessica Ekstrand; Johanna Johansson; Sara Malm; [2022]
  Nyckelord :Inre motivation; yttre motivation; extern reglering; introjektion; integration; identifikation; autonom; drivkraft; skola; elever; läsning; motivation till läsning; SDT och faktorer;

  Sammanfattning : Forskning visar på problematik rörande elevers läsvanor, vilket påverkar motivationen till läsning i skolan. Den enskilda läsningen förekommer olika mycket beroende på vilken skola som undersöks, trots att alla skolor ska arbeta för en lust till att lära. Mycket beror på elevers motivation till en handling, i detta fall läsning. LÄS MER