Sökning: "ljus i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden ljus i skolan.

 1. 1. Allt ljus på lyrikens livsbildande rader : lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnéa Andersson; Jeanette Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Lyrik; poesi; svenskdidaktik; lärare; litteratur; konstruktion; multimodalitet; språklig och kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån fyra blivande grundlärare och deras erfarenhet av lyrik studera i vilken utsträckning de väljer att belysa lyriken i förskoleklass och årskurs 1–3. Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv på läraren som lyrikläsare och didaktiker med frågorna vad, hur och varför i fokus, har vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag i form av fasta svarsalternativ, erhållit en generell överblick gällande informanternas erfarenhet av lyrik och en djupare förståelse för hur denna på olika sätt kan komma att inverka på vad som blir uppmärksammat i både dikt och klassrum. LÄS MER

 2. 2. LiDAR-Equipped Wireless Sensor Network for Speed Detection on Classification Yards

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isak Olsson; André Lindgren; [2021]
  Nyckelord :LiDAR; Internet of Things IoT ; Wireless Sensor Networks WSN ; Classification yards; 6LoWPAN; RANSAC; LiDAR; Sakernas internet; Trådlösa sensornätverk; Rangerbangårdar; 6LoWPAN; RANSAC;

  Sammanfattning : Varje dag kopplas tusentals godsvagnar om på de olika rangerbangårdarna i Sverige. För att kunna automatiskt bromsa vagnarna tillräckligt mycket är det nödvändigt att veta deras hastigheter. En teknik som har blivit populär på sistone är Light Detection and Ranging (LiDAR) som använder ljus för att mäta avstånd till objekt. LÄS MER

 3. 3. AI in Marketing – Curse or Blessing? : Impacts of Programmatic Advertising and Personalized Content on Society

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Klee; [2021]
  Nyckelord :programmatic advertising; personalization; ethics; digital marketing; artificial intelligence; big data; privacy; filter bubble; diversity of opinion; automation; real-time bidding; machine learning.;

  Sammanfattning : With the help of Programmatic Advertising and the resulting personalized content, consumers can be targeted precisely and with the help of Artificial Intelligence. The associated use of customer data creates ethical conflicts. LÄS MER

 4. 4. Modulära varselplagg

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Elias Brandon Esseen; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Innan hans tid på KTH arbetade Elias Esseen inom industriell produktion. Upprepat bruk ledde till att han utvecklade ett intresse för varselplagg, som i den egna erfarenheten aldrig uppfattades som helt perfekta produkter. Detta, tillsammans med en benägenhet för synergonomi och textilier, låg till grund för detta egna projekt. LÄS MER

 5. 5. Spelares upplevelser av mörka designmönster i MMORPG spel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Östling; Isak Sundström; [2021]
  Nyckelord :MMORPG; dark patterns; games; Runescape.;

  Sammanfattning : Denna studie utfördes för att undersöka konceptet om mörka designmönster i MMORPG (Massive Multiplayer Online Role Playing Games) spel och för att ta reda på vad spelarna tyckte om dem. Detta gjordes för att utöka kunskapen kring ämnet och för att lysa ett ljus på hur spelare blir påverkade av mörka designmönster. LÄS MER