Sökning: "lönsamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet lönsamhet.

 1. 1. Psykologiska faktorers effekt och samband med framgång i företag : Hur arbetsgivarens fokus på psykologiska faktorer i en organisation kan leda till framgång

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Sara Sebrén; Lina Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :psychology; success; Psychological factors;

  Sammanfattning : Employees have begun to be seen as the most important resource for many companies and, according to researchers, the focus on human capital is expected to be even greater in the future. The purpose of the study was to investigate which organizational psychological factors that had the strongest effect and connection with success. LÄS MER

 2. 2. Investering i automation : Väsentliga aspekter att ta hänsyn till ur en kontraktstillverkares kontext

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Gabriella Veronica Björklund; Anna Wallier; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att belysa avvägningar som kontraktstillverkare behöver göra vid beslut om investeringar i automation. För att uppnå studiens syfte har tre frågeställningar formulerats: Vilka faktorer behöver en kontraktstillverkare ta hänsyn till vid investering i automation? Vilka drivkrafter finns för en kontraktstillverkare att investera i automation? Vad kan en ökad integration ge för effekter för en kontraktstillverkares verksamhet? Metod: För att förstå studiens problemområde i sin specifika kontext mer övergripande genomfördes en förundersökning på givet fallföretag inom elektronikbranschen. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer : En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Elin Padeloglou; Tina Bloom; Sara Abo Sabih; [2019]
  Nyckelord :Saldoavvikelse; bristsituation; icke-värdeskapande aktiviteter; orsaker; kvalitet; kvalitetsbristkostnader;

  Sammanfattning : Titel: Orsaker till saldoavvikelser och kostnader för bristsituationer- En fallstudie på Volvo CE Braås Inbound Logistics avdelning Bakgrund: Företag lägger allt större vikt vid att arbeta med kontinuerliga förbättringar och kvalitetsutveckling av sin verksamhet. Alltmer krävande kunder och en ökad global konkurrens har gjort att utvecklingen går mot att kvalitet blir ett av de mer centrala kundvärdena för företag. LÄS MER

 4. 4. Småskalig kraftvärmeproduktion för ett medelstort svenskt industriföretag : Potentialen för konventionell Rankinecykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Erik Larsson; [2019]
  Nyckelord :CHP; industry; Combined heat and power; Rankine cycle; steam turbine; small scale; efficiency; CHP; industri; kraftvärme; Rankinecykel; ångturbin; småskalig; verkningsgrad;

  Sammanfattning : Utsläppen av växthusgaser måste minska snabbt under de kommande åren. Sveriges mål är att uppnå nettonollutsläpp till år 2045. LÄS MER

 5. 5. Avskaffandet av revisionsplikten : Konkurrenskraft och konkurrens för stora och små revisionbyråer

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Erik Synnergren; Alexander Allert; [2019]
  Nyckelord :Avskaffandet av revisionsplikt; Konkurrens; Konkurrenskraft; Stora och små revisionsbyråer;

  Sammanfattning : Inledning För att minska små aktiebolags administrativa kostnader avskaffades revisionsplikten. Idag råder det delade meningar bland forskare om hur avskaffandet av revisionsplikten påverkat konkurrensen inom revisionsbranschen. LÄS MER