Sökning: "logbook"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet logbook.

 1. 1. Tumregeln : En självstudie om tummen och dess roll i pianoteknik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Daniel Larsson; [2020]
  Nyckelord :piano; piano technique; phenomenology; video documentation; logbook; piano; pianoteknik; fenomenologi; videodokumentation; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilken roll tummen spelar inom pianoteknik, vilka metoder som kan användas för att minska ofrivilliga spänningar i tummen samt om medveten övning under en period leder till en märkbar förbättring i tumteknik. Studien utgår ifrån ett fenomenologiskt perspektiv och baseras på självobservationer med hjälp av loggbok och videodokumentation. LÄS MER

 2. 2. Digital multimodal loggbok som bro mellan lärare och studenter på yrkeslärarutbildningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annica Ådefors; [2020]
  Nyckelord :Vocational teacher training; practicum; socio-semiotic resources; myltimodality; digital bridges; log book; Yrkeslärarutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; sociosemiotiska resurser; multimodalitet; digitala broar; loggbok.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken potential en digital multimodal loggbok kan ha som digital bro mellan studenter och lärarutbildare under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att stötta studenterna i deras profession- och kunskapsutveckling, med hjälp av sociosemiotiska resurser, såsom digitala verktyg. Jag har undersökt hur en grupp yrkeslärarstudenter använder de sociosemiotiska resurser som erbjuds i den multimodala loggboken under deras VFU, för att kommunicera kunskaps- och professionsutveckling via en digital bro till lärosätet. LÄS MER

 3. 3. Yoga och sjung! : En självstudie om kundaliniyogans påverkan på det allmänna måendet och sångrösten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Camilla Johansson; [2020]
  Nyckelord :: yoga; vocal; body awareness; phenomenology; logbook; yoga; sång; kroppsmedvetenhet; fenomenologi; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie är att undersöka vad utövandet av kundaliniyoga har för effekt på mitt allmänna mående och på min röst och sång. Detta undersöks med grund i ett fenomenologiskt perspektiv där mina egna upplevelser analyseras. LÄS MER

 4. 4. Konsten att spela dator : Datorn som musikaliskt instrument ur ett sociokulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Rosengren Marcus; [2020]
  Nyckelord :Computer; music; sociocultural; sampler; samples; synthesizer; electroacoustic; Ableton; DAW; Dator; musik; sociokulturellt; sampler; samples; synthesizer; elektroakustisk; Ableton; DAW;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att fördjupa min kunskap om hur datorn kan användas som musikaliskt instrument. Datorer kan reproducera och simulera akustiska instrument men likväl kan den även skapa elektroakustiska ljud genom synthesizer och samplers. LÄS MER

 5. 5. När ska jag sjunga vad? : En självstudie om minnestekniker kring textligt lärande i musikaliskt utövande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Erik Eklund Larsson; [2020]
  Nyckelord :Design theory; learning by heart; mnemonic; video documentation; logbook; Designteori; utantilllärning; minnesteknik; loggbok; videodokumentation;

  Sammanfattning : Syftet med denna självobservationsstudie är att undersöka hur olika förutbestämda övningsdesigner, baserade på auditivt, visuellt och imaginärt förhållningssätt, används för att lära in text utantill i musikaliska sammanhang. Studien är baserad på ett designteoretiskt perspektiv med fokus på hur semiotiska resurser används i lärandet. LÄS MER