Sökning: "logbook"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet logbook.

 1. 1. Musikaliska aktiviteter och hjärnaktivitet : En självstudie om hur musik påverkar hjärnvågor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Ernst Erlanson; [2019]
  Nyckelord :Music education; practicing; improvisation; sightreading; EMOTIV Insight; EEG;

  Sammanfattning : Tack vare framsteg inom portabel elektroencefalografiteknologi (PEEGT) har det blivit lättare och billigare att studera hjärnans aktivitet i form av hjärnvågor. Syftet med det här arbetet var att studera skillnaden i hjärnaktivitet mellan musikaliska aktiviteter, genom att använda sig av PEEGT. LÄS MER

 2. 2. Andas in, sjung ut! : En självstudie om andning och röstspänningar.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Felicia Eklöf; [2019]
  Nyckelord :breathing; support; voice tension; song; vocal technique; phenomenology; video logbook; andning; stöd; röstspänningar; sång; sångteknik; fenomenologi; videologgbok;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om en medveten sångandning kan eliminera mina röstspänningar. Syftet bärs upp av följande forskningsfråga: Kan fokusering på andning eliminera röstspänningar? Studien utgår från ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv där videologgbok används som dokumentationsmetod. LÄS MER

 3. 3. Kan det verkligen stämma? : En fenomenologisksjälvobservation av intonationsövning på tvärflöjt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sanna Asplund; [2019]
  Nyckelord :phenomenology; logbook; intonation; practice; flute; fenomenologi; loggbok; intonation; övning; tvärflöjt;

  Sammanfattning : Denna forskningsstudie tar utgångspunkt från oviljan att öva på sitt instrument och syftet är att undersöka de tankar och känslor som uppstår vid övning. I detta fall är det intonationsövning på tvärflöjt som står i fokus. LÄS MER

 4. 4. Ur led är tiden : En fenomenologisk självstudie i övning av rubatospel på trumset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Elias Hagersjö Sandqvist; [2019]
  Nyckelord :timing; transcription; rubato; drum set; self study; phenomenology; timing; transkription; rubato; trumset; självstudie; fenomenologi;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka timing som aspekt av och transkription i relation till musik i tempo rubato. I studien undersöks en fyra veckor lång instuderingsperiod där ett stycke musik i tempo rubato lärdes in med utgångspunkt i en ljudande förlaga. LÄS MER

 5. 5. "Vad gör det om hundra år?" : En självstudie om att hantera stress och prestationskänslor kring musicerande med hjälp av mental träning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Emma Tobiasson; [2019]
  Nyckelord :artistic mental training; wellbeing; safety; self-image; performance anxiety; life-world perspective; artistisk mental träning; välbefinnande; trygghet; självbild; prestationsångest; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur jag genom mental träning kan skapa en starkare bild av mig själv och ta kontroll över negativa tankar kring min egen förmåga att musicera, samt hur min livsvärld påverkas och förändras under processen. De två frågeställningarna lyder: Hur erfar jag att en period av mental träning kan hjälpa mig att uppnå en mer positiv musikalisk självbild vad gäller mitt eget musicerande? Hur erfar jag att min livsvärld och inställning till musicerande förändras efter den mentala träningsprocessen? Det teoretiska perspektiv som studien baseras på är det fenomenologiska livsvärldsperspektivet, där en ostrukturerad loggbok använts för dokumentation. LÄS MER