Sökning: "loging"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet loging.

  1. 1. LOGGNING AV INTERAKTION MED DATAINSAMLINGSMETODER FÖR WEBBEVENTLOGGNINGSVERKTYG : Experiment om påverkan i svarstider vid loggning av interaktionsdata

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

    Författare :William Henriksson; [2018]
    Nyckelord :loging; interaction data; web usage; web event tracking; performance comparison;

    Sammanfattning : Denna studie undersöker en eventuell påverkan av webbeventloggningsverktyg förautomatiserade användbarhetstestning av användarnas interaktion. I ett experiment mätssvarstider då inspelad interaktion av testpersonerna återuppspelas på den webbapplikationsom testas av webbeventloggningsverktygen med olika datainsamlingsmetoder. LÄS MER