Sökning: "logisk – matematisk intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden logisk – matematisk intelligens.

 1. 1. Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Sandra Jonsson; [2020]
  Nyckelord :estetiska lärprocesser; matematik; matematiska förmågor; multipel intelligens; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka lärares åsikter om hur estetiska läroprocesser kan främja elevers matematiska förmågor i matematikundervisningen i årskurs F-3. Studien har genomförts som en internetbaserad enkätundersökning. 20 av 26 respondenter använder sig av estetiska lärprocesser i matematikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Särskild begåvning : En explorativ flerfallsstudie av hur fyra naturvetenskapligt högpresterande och särskilt begåvade elever upplever undervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Thomas Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :gifted students; high performing students; case-study; särskilt begåvade elever; högpresterande elever; fallstudie;

  Sammanfattning : Detta examensarbete är en explorativ fallstudie som utgår från intervjuer med fyra naturvetenskapligt högpresterande gymnasieelever. Eleverna uppvisar ”särskild begåvning” enligt en definition av Bruhner (2018b). LÄS MER

 3. 3. Lärande för alla på olika sätt : Kvalitativ studie om Gardners sju intelligenser i år 2 och 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jennie Norén; [2011]
  Nyckelord :Lärande; lärstilar; pedagogik; metod; lärare; elev;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka vilken medvetenhet lärare i grundskolans tidigare år har om elevers lärstilar och hur de anpassar sin undervisning för att kunna nå fram till alla elevers lärstilar i klassrummet. Denna undersökning gjorde jag utifrån Howard Gardners teori om de sju intelligenserna. LÄS MER

 4. 4.  Elever som missat logiktåget :  Kopplingar mellan gymnasieelevers inlärningsstrategier och multipla intelligenser

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholms universitet/Naturvetenskapliga fakultetenInstitutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Fredrik Nordlander; [2010]
  Nyckelord :Multipla intelligenser; Ytinlärande; Djupinlärande; Inlärningsstrategi; Matematik; Fysik; Gymnasieelever;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att klargöra hur gymnasieelevers inlärningsstrategier är relaterade till deras förmågor. Förmågorna synliggjordes som intelligensprofiler baserat på Gardners teori om multipla intelligenser. LÄS MER

 5. 5. Multipla intelligenser - En studie i hur en skola tillämpar begreppet Multipla intelligenser i undervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Fanny Martinsson; Saline Rosdahl; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att med hjälp av litteratur samt intervjuer och en observation undersöka hur de på en skola arbetar med Howard Gardners multipla intelligenser. Observationen kommer att genomföras under matematiklektionen i två klasser där eleverna är mellan sex och nio år gamla. LÄS MER