Sökning: "logopedi"

Visar resultat 1 - 5 av 517 uppsatser innehållade ordet logopedi.

 1. 1. Skattning av kommunikativ förmåga hos vuxna brukare på daglig verksamhet : En pilotstudie av ett klassifikationssystem för personal och närstående

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Lisa Hillver; Rebecca Johansson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsnedsättning; habilitering; LSS; daglig verksamhet; intellektuell funktionsnedsättning; autismspektrumtillstånd; kommunikation; AKK; CFCS;

  Sammanfattning : Communication difficulties are common in individuals with different types of disabilities. Hence, many may need Augmentative and Alternative Communication (AAC) to be able to communicate. LÄS MER

 2. 2. PODD i interaktion : - En samtalsanalytisk fallstudie av interaktion med AKK

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Julia Bergstrand; Julia Contreras; [2019]
  Nyckelord :Augmentative and Alternative Communication AAC ; Cerebral Palsy; Pragmatic Organized Dynamic Display PODD ; Conversation Analysis; Interaction; Conversation; Communicative Project; Social Action; Alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; Cerebral Pares; Pragmatisk Organiserad Dynamisk Display PODD ; Conversation Analysis; interaktion; samtal; kommunikativa projekt; social handling;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: A language is an individual tool for stimulating and organizing concepts and thinking. Through a language, the individual is also given opportunities to understand the outside world and himself. LÄS MER

 3. 3. Kvalitativ utvärdering av steg V i Swe-LARSP : Barns produktion av bisatser i åldrarna 3;0-3;6 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Johanna Stenmark; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt verktyg för att genom spontantalsanalys bedöma barns expressiva grammatiska förmåga. Materialet är i grunden utvecklat för en engelsktalande population men 2016 gjorde Rosenberg och Mellenius en första svensk anpassning. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering och effektmätning av en tre timmar lång röstutbildning för universitetslärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Egil Tehler; Lartaud Mirva; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Universitetslärare har ett röstkrävande yrke. På grund av hög röstbelastning är det vanligt att lärare får besvär med sin röst och behöver uppsöka vård. För att minska röstbesvär hos lärare behövs det utvärderade förebyggande insatser. LÄS MER

 5. 5. Dynamisk bedömning av narrativ förmåga : - en jämförelse mellan flerspråkiga och enspråkiga barn i svensk förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Petra Gunnarsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund Mot bakgrund av att andelen flerspråkiga individer ökat i Sverige står logopeder som utreder språkstörning hos barn inför nya utmaningar. Traditionell statisk bedömning har visat sig missgynna flerspråkiga barn, som då ofta presterar sämre än sina enspråkiga jämlikar. LÄS MER