Sökning: "logopedisk verksamhet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden logopedisk verksamhet.

 1. 1. Tugg- och sväljtest av fast konsistens (TOMASS) : En jämförande studie mellan Guld Marie och TUC Original

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Rosalie Frohn; Emmy Schmidt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Bakgrund   The Test of Masticating and Swallowing Solids (TOMASS) är ett tugg- och sväljtest som används vid bedömning av tugg- och sväljförmåga av fast konsistens. I klinisk logopedisk verksamhet i Sverige används t. ex. kexet Guld Marie vid testning av tugg- och sväljförmågan. LÄS MER

 2. 2. Kvalitativ utvärdering av steg IV i Swe-LARSP

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Logopedi; Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Linn Bobacken; Cornelia Carlin; [2017]
  Nyckelord :LARSP; Swe-LARSP; spontantal; grammatisk bedömning; grammatiska strukturer; grammatisk analys;

  Sammanfattning : Bakgrund: Language Assessment, Remediation and Screening Procedure, LARSP, är ett kliniskt verktyg för att utföra grammatiska analyser av spontantal hos barn med språkliga svårigheter. Än så länge finns inget normerat och standardiserat verktyg för bedömning av spontantal inom svensk logopedisk verksamhet, men en första anpassning av LARSP-protokollet har nyligen gjorts till svenska, Swe-LARSP (Rosenberg & Mellenius, 2016). LÄS MER

 3. 3. Standardisering av talperceptionstestet Lyssna-Säg : Diskrimination och identifikation av svenska konsonantkontraster i betingelserna tyst och babbel hos typiskt utvecklade barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Karin Enqvist; Martina Sundström; [2015]
  Nyckelord :speech perception; auditory discrimination; standardization; speech in babble; children; talperception; auditiv diskrimination; standardisering; tal i babbel; barn;

  Sammanfattning : Nedsatt talperception förekommer hos flera grupper barn som besöker audiologisk och logopedisk klinik. Dessa är exempelvis barn med språkstörning, barn med kognitiva nedsättningar, barn med hörselnedsättningar och barn med (centrala) auditiva bearbetningsnedsättningar (CAPD). LÄS MER

 4. 4. Referentiell kohesion och temporal förankring i barns narrativer : Jämförelse mellan enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

  Författare :Linnea Finnstedt; [2014]
  Nyckelord :multilingualism; bilingualism; English; Swedish; narratives; referential cohesion; temporal anchoring; COST Action IS0804; speech and language pathology; flerspråkighet; tvåspråkighet; engelska; svenska; narrativer; referentiell kohesion; temporal förankring; COST Action IS0804; logopedi;

  Sammanfattning : Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. LÄS MER

 5. 5. Tvåspråkiga barn berättar på ryska och svenska : En explorativ studie om narrativ förmåga hos 6- till 7 åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Alena Olsson; [2014]
  Nyckelord :Bilingualism; narratives; story grammar; Russian; Swedish; speech-language therapy.; Tvåspråkighet; narrativer; story grammar; ryska; svenska; logopedi.;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella samhälle är det många barn som talar två eller flera språk. Det är viktigt att kunna bemöta flerspråkiga barn och ge dem rätt språkligt stöd vid behov. LÄS MER