Sökning: "lojalitet rekrytering"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden lojalitet rekrytering.

 1. 1. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employee value proposition; farmers; farming; human resources; marketing; word-of-mouth;

  Sammanfattning : There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. LÄS MER

 2. 2. STAY ONBOARD. : En kvalitativ studie om arbetsplatsintroduktion på ett IT-konsultbolag

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Julia Dahlberg; Anna Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Onboarding; organizational socialization; recruitment; mentorship; follow-ups; work engagement.; Onboarding; organisationssocialisering; rekrytering; mentorskap; uppföljning; arbetsengagemang.;

  Sammanfattning : Onboarding is the process where new employees get to know the organization, their colleagues and what rules and conditions that characterize their new workplace. The goal of onboarding is to get employees to perform, obtain work satisfaction and to feel a commitment and a loyalty to the business. LÄS MER

 3. 3. Kontroll eller fria tyglar? : En fallstudie om organisationskontroll inom konsultbranschen ur ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Nicklas Ygge; Robin Hagberg; [2018]
  Nyckelord :Organization control; identity regulation; knowledge-intensive firms; KIF; consulting companies; identity; Organisationskontroll; identitetsreglering; kunskapsintensiva företag; KIF; konsultföretag; identitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Då utvecklingen i det företagsekonomiska samhället har gått från ett industrisamhälle till ett kunskapssamhälle efterfrågas extern expertis från kunskapsintensiva företag. Många konsultföretag är goda exempel på den postbyråkratiska organisationsformen, som karaktäriseras av relativt få skikt av hierarki, flexibilitet, delaktighet i beslutsfattande och lösa karriärstrukturer, där identiteten blir svårmanövrerad. LÄS MER

 4. 4. Rekrytering av säljare : Vad är det som efterfrågas hos en säljare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Amir Aldjamali; [2017]
  Nyckelord :Recruitment; recruitment process; seller; mobile resale; communication; characteristics; Rekrytering; rekryteringsprocess; säljare; mobilåterförsäljning; kommunikation; egenskaper;

  Sammanfattning : Mobilkommunikationsbranschen växer, flera företag lanserar nya mobiler, och antalet mobilåterförsäljare ökar. Konkurrensen inom branschen för mobilåterförsäljare är tuff, där servicen hamnar i fokus. Servicen som mobilåterförsäljare erbjuder gör så att säljarna hamnar i fokus, där de agerar som företagets ansikten utåt. LÄS MER

 5. 5. Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sarah Mansour; Ladan Odaway; Fredrik Persson; Darko Puljic; [2015]
  Nyckelord :Prestationsbaserade incitamentssystem; Agentteorin; Psykisk Påverkan; Adverse Learning; Mätproblem; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Prestationsbaserade incitamentssystemets påverkan på agentkostnader Seminariedatum: 2015-01-16 Ämne/kurs: FEKH19, Examensarbete kandidatnivå, 15 högskolepoäng Författare: Sarah Mansour, Ladan Odaway, Fredrik Persson, Darko Puljic. Handledare: Christine Blomquist Fem nyckelord: Prestationsbaserade incitamentssystem, Agentteorin, Psykisk Påverkan, Adverse Learning, Mätproblem. LÄS MER