Sökning: "lojalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 950 uppsatser innehållade ordet lojalitet.

 1. 1. Blir vi mindre lojala av att arbeta hemifrån? - En kvantitativ studie om distansarbetets påverkan på lojalitet till sin organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Ebba Folkesson; Stella Bouvin; [2023-09-07]
  Nyckelord :Covid-19; Distansarbete; Lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka huruvida arbetstagare inom tjänstemannasektorn upplevde en minskning i lojalitet gentemot sin arbetsgivare till följd av det obligatoriska distansarbetet som infördes under Covid-19 pandemin. Studien utgår från en definition av lojalitet som den anställdes vilja och engagemang i att hjälpa organisationen nå sina mål och tar avstamp i flera teorier kring den ömsesidiga skyldigheten som arbetsgivare och arbetstagare delar i att upprätthålla en god arbetsrelation. LÄS MER

 2. 2. Varför arbeta? - En studie om värderingar, motivation och organisatorisk lojalitet hos arbetande generationer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tilda Bergström; Farida Yagoube; [2023-09-07]
  Nyckelord :Generation; Motivation; Organisatorisk lojalitet; Värdering;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate if there are any differences between the now working generations (Baby Boomers born 1946-1964, Generation X born 1965-1980, Generation Y born 1981-1994 and Generation Z born 1995-2010) with regards to how they value different aspects of working life, as well as to what degree they consider these aspects motivational. Additionally, it aims to clarify if there are differences in the degree of commitment members of the different generations feel toward their employers. LÄS MER

 3. 3. Karriärmöjligheter som lojalitetsfrämjande faktor. En kvalitativ studie som undersöker vilken roll som möjligheten till karriärutveckling spelar för medarbetarlojalitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Wilma Johansson; Isabella Willén; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt vilken roll som möjligheter till karriärutveckling spelar för medarbetares lojalitet till deras arbetsgivare. Att behålla sina anställda och få dem att känna sig engagerade är två centrala utmaningar som företag står inför. LÄS MER

 4. 4. Att hantera medarbetare - Vad behöver tjänstemannaföretag göra för att behålla personal? - En kvalitativ fallstudie om hur tjänstemannaföretag bör agera för att behålla sin personal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Ursholm; Senyo Gokah; [2023-02-16]
  Nyckelord :Employee retention; motivation; lojalitet;

  Sammanfattning : Flertalet företag ute i samhället tampas idag med att få behålla sin kompetenta och duktiga personal. Konkurrens från andra företag och andra faktorer som kan påverka den anställdes vilja att stanna kvar, gör att arbetsgivaren ställs inför stora utmaningar. LÄS MER

 5. 5. Are energy companies keeping their part of the contract? : Investigating young knowledge workers’ interpretations of retention strategies

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisabet Crona; [2023]
  Nyckelord :Psychological contract; Employee retention; Retention strategies; Organizational loyalty; Psykologiskt kontrakt; Bibehållande av anställda; Strategier för bibehållande av anställda; Organisatorisk lojalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur unga kunskapsarbetares intention att stanna hos sin arbetsgivare påverkas av strategier arbetsgivare använder för att behålla medarbetare, retention strategies. Studien behandlar teori relaterad till det psykologiska kontraktet, retention strategies och unga kunskapsarbetares arbetsrelaterade preferenser. LÄS MER