Sökning: "lokal översättning"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden lokal översättning.

 1. 1. Hur översätts den nationella livsmedelsstrategin till lokal verkstad? : en fallstudie utifrån Grästorps kommuns förutsättningar

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Skalstad; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsstrategi; översättning; aktör; nätverk; resurser; Grästorp;

  Sammanfattning : Denna fallstudie syftar till att undersöka hur en lokal implementering av den nationella livsmedelsstrategin kan se ut, med det planerade ar-betet i Grästorps kommun och de lokala förutsättningarna där som ex-empel. Kommunen har uttryckt ett stort intresse för att arbeta med frågan och många praktiska förutsättningar talar för en lokal satsning på livsmedelsstrategiskt arbete. LÄS MER

 2. 2. Lokal översättning av Aktivitetsbaserat arbetssätt : En kvalitativ studie om ledningens perspektiv på anpassningen av en rationell myt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Källgren; Oskar Agné; [2020]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat arbetssätt; rationell myt; översättning; isärkoppling; återkoppling; institutionell teori;

  Sammanfattning : Ett aktivitetsbaserat arbetssätt har växt fram som ett nymodigt och populärt organisationskoncept, både inom privat och offentlig sektor. Konceptet, likt många andra managementkoncept, kan vara problematiska att anpassa i den lokala kontexten. Inte minst med tanke på traditionella institutionella motsättningar. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation och samordning i ett älgförvaltningsområde : om procedurer för översättning av kunskap och perspektiv

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jonatan Fogel; [2019]
  Nyckelord :samverkan; älgförvaltning; adaptiv förvaltning; praktisk teori; symbolisk interaktionism; översätta kunskap; översätta perspektiv; deltagande; kommunikation;

  Sammanfattning : Älgen anses vara en symbolart för svenska skogen och i Sverige finns en lång tradition av att förvalta vår älgstam. Dagens älgförvaltning är ekosystembaserad, adaptiv och lokal förankrad med fokus på samverkan mellan aktörer som påverkar älgstammen för att nå älgförvaltningens mål ”en älgstam av hög kvalitet i balans med foderresurserna”. LÄS MER

 4. 4. Vaga begrepp som verksamhetsstyrning : En studie av hur Tillväxtverkets satsning Stärkt lokal attraktionskraft översatts på lokal nivå

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jimmy Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Municipal appeal; Policy; Policy translation; Regional development.; Attraktionskraft; policy; översättning; regional utveckling;

  Sammanfattning : The overall aim of this essay has been to study how Swedish municipalities translate politics to hands-on action. More specifically by analysing how participating pilot municipalities within Tillväxtverket’s project Stronger local appeal in effect translated the project to local efforts. LÄS MER

 5. 5. En berättelse, två språk : Uppfattning om lokal anknytning vid språkbyte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Pontus Larsson; [2016]
  Nyckelord :spellokalisering; översättning; icke-materiellt kulturarv; besöksmålsutveckling; barnberättelse;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur uppfattningen om det lokala förändras i en berättelsenär denna berättelse översätts. För att testa detta skapades en artefakt, en berättelse,som hade lokal anknytning till staden Skövde och det närliggande platåbergetBillingen. LÄS MER