Sökning: "lokal hyresrätt"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden lokal hyresrätt.

 1. 1. Det indirekta besittningsskyddet avseende lokaler : Särskilt om hur värderingsmetoderna tillämpas och dess komplicerade rättsläge

  Master-uppsats, Linköpings universitet/AffärsrättLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Talin Mousa; [2018]
  Nyckelord :Indirekta besittningsskyddet; kommersiell hyresrätt; skadeståndsrätt; värderingsmetoder;

  Sammanfattning : Det indirekta besittningsskyddet utgör ett skydd för en hyresgäst till en lokal, som först aktualiseras när hyresvärden på obefogade grunder säger upp hyresgästen. Eftersom lokalhyresgästen inte har rätt till förlängning av sitt hyreskontrakt efter avtalstidens utgång, finns skyddet för att stärka hyresgästens ställning. LÄS MER

 2. 2. Rörlig hyressättning för lokaler - Särskilt om index-baserade hyresklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; civilrätt; kommersiell hyresrätt; indexklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln för bestämmandet av hyran i svensk rätt är att hyran ska vara till beloppet bestämd av parterna i avtalet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 19 § Jordabalken (1970:994). LÄS MER

 3. 3. Seniorboende - en ny bostadsform för äldre : En studie om uppkomsten av seniorboende och varför äldre väljer att bo i denna boendeform.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

  Författare :Gabriella Harrison; Charlotte Elmér; [2009]
  Nyckelord :Senior housing; accessibility; safety; community; network and week ties; Seniorboende; tillgänglighet; trygghet; gemenskap; nätverk och svaga band;

  Sammanfattning : Seniorboende är en ny boendeform för äldre, från 55 år och uppåt. Vilka faktorer går att urskilja i offentliga debatten när det gäller tillkomsten av dessa boende? Varför flyttar människor dit och hur upplevs boendet? En stor förändring för äldre var när kvarboendeprincipen hade sitt intåg i Sverige under 1950- talet. LÄS MER

 4. 4. Övertagande av bostad - Särskilt om huvudsaklighetskravet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Mogren; [2006]
  Nyckelord :Familjerätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta arbete har jag valt att göra en utredning av huvudsaklighetskravet i Äktenskapsbalk (1987:230) 7 kap. 4 §. Huvudsaklighetskravet är ett begrepp som tillämpas då makarnas egendom vid en skilsmässa skall fördelas på lotter. LÄS MER

 5. 5. Lokalhyresgästens konkurs : särskilt angående ansvaret för kostnader för återställning av hyreslokal

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Ekonomiska institutionen

  Författare :Richard Holm; [1999]
  Nyckelord :Law; hyra; konkurs; lokalhyresgästs konkurs; konkursboets inträde i gäldenärens avtal; förmånsrätt för hyresfordran; JB 12:31; återställning av hyreslokal; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK;

  Sammanfattning : Problemformulering: Den huvudsakliga fråga jag ställt mig inför detta arbete är:"Skall kostnaden för att återställa den av konkursgäldenären förhyrda lokalen betraktas som en fordran för vilken konkursboet är betalningsansvarigt, eller skall kostnaden få göras gällande i konkursen av hyresvärden - och i sådant fall som en prioriterad eller oprioriterad fordran ?"Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att klargöra om kostnader för återställning av en lokal skall ses som en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran.Metod: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och obeståndsrätt, med bäring på min frågeställning, för att på så sätt skapa en grund för mina slutsatser inom ett delvis oreglerat område. LÄS MER