Sökning: "lokal pedagogisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden lokal pedagogisk planering.

 1. 1. MEDIE-OCH INFORMATIONSKUNNIGHET I GYMNASIESKOLAN : En studie i hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta för ökad måluppfyllelse

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lotta Blombäck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om medie-och informationskunnighet (MIK) i gymnasieskolan. Syftet är att ge exempel på hur skolbibliotekarier och lärare kan samarbeta i undervisningen, för att stärka elevernas medie-och informationskunnighet, utifrån de mål som beskrivs i läroplanen för gymnasieskolan (Gy11). LÄS MER

 2. 2. Lokal Pedagogisk Planering : En textanalys av tio LPP

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emil Rosendahl; Anik Esh; [2018]
  Nyckelord :Lokal pedagogisk planering; kursplan; LPP; skola; idrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att undersöka några idrottslärares tolkning av den nationella kursplanen för idrott och hälsa och hur denna tar sig i uttryck genom LPP. Studien utgår från nedanstående frågeställningar 1. Vad innehåller en LPP? 2. LÄS MER

 3. 3. Tränas förmågorna i ämnet fysik? : En innehållsanalys av lärarnas planeringar, LPP:er samt hur lärarna övar förmågorna med eleverna i ämnet fysik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Stephanie Urthaler; [2017]
  Nyckelord :Physics; abilities; open guided combined lesson; local educational plan LPP; interview by email; Fysik; förmågor; öppen guidad kombinerad undervisning; lokal pedagogisk planering LPP; intervju per e-post;

  Sammanfattning : Abstract - Which abilities are the students training in the subject of physics? The purpose of this study was to examine teachers' plans, LPPs (Local Educational Planning) to see which abilities are trained and how. I have created a content analysis of the teachers' plans, LPPs and how the teachers practice the abilities of the students in the subject of physics. LÄS MER

 4. 4. De pedagogiska planeringarnas många ansikten : -Lärarens tankeprocess/reflektion kring pedagogiska planeringar i grundsärskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Charlotta Elofsson; Annika Sylvén; Ing-Marie Krouwel; [2016]
  Nyckelord :grundsärskola; lokal pedagogisk planering; LPP; pedagogisk planering; PP;

  Sammanfattning : Nuvarande läroplan vill att lärare planerar sin dagliga verksamhet med hjälp av pedagogiska planeringar (PP). Syftet med denna uppsatts har varit att beskriva och analysera tankar kring dessa PP hos lärare i grundsärskolan. LÄS MER

 5. 5. Textilslöjdlärarnas uppfattade läroplan i förhållande till den formella läroplanen : En innehållsanalytisk studie med särskild hänsyn till ämnena stickning och virkning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Rosenblad Marika; [2015]
  Nyckelord :Kursplan; Lgr11; Lokal pedagogisk planering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vad mån den uppfattade läroplanen i textilslöjd, uttryckt i form av lokala pedagogiska planeringar (LPP:n) för årskurserna 4-6 inom slöjdområdena stickning och virkning, skiljer sig åt mellan olika textilslöjdslärare. Detta görs genom att undersöka i vad mån LPP:na anknyter till den formella läroplanen såsom den uttrycks i kursplanens övergripande syfte (formulerat som långsiktiga mål) och centrala innehåll (formulerat som kunskapsområden). LÄS MER