Sökning: "lokala politiker med ansvar för förskolefrågor"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lokala politiker med ansvar för förskolefrågor.

  1. 1. Att beakta barnets bästa i förskolan. En mixed methods-studie om rektorers och politikers uppfattningar

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

    Författare :Hanna Petersson; [2021-08-23]
    Nyckelord :Barnkonventionen; barnets bäst; lokala politiker med ansvar för förskolefrågor; skola; rektor;

    Sammanfattning : 'The best interests of the child' principle, originating from the United Nations Convention on the Rights of the Child, is often used in the early childhood education context. However, the principle appear as vague and therefore needs to be implemented in individual cases. LÄS MER