Sökning: "lokala strategier"

Visar resultat 1 - 5 av 195 uppsatser innehållade orden lokala strategier.

 1. 1. Kiruna - en stad, två processer och den lokala kunskapen däremellan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Sofia Carlsson; Anna Viklund; [2022]
  Nyckelord :Kiruna’s citytransformation; Production of knowledge; Strategy-making in urban planning; Arctic urbanism; Kirunas stadsomvandling; Kunskapsproduktion; Strategiskapande planeringsprocesser; Arktiskt urbanism;

  Sammanfattning : Kiruna är staden som genomgår en omdanande process, där delar av staden nedmonteras medan en ny stadskärna etableras. Kiruna kommun har haft som ambition att omlokaliseringen och stadsomvandlingen ska understödjas av omfattande medborgardialoger. LÄS MER

 2. 2. Klimatundervisning i skolans tidiga år för miljövänliga attityder och beteenden

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Matilda Forss; Li Friberg; [2022]
  Nyckelord :Klimatförändringar; Klimatundervisning; Klimatångest; Miljövänliga attityder; Skolans tidiga år;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka hur klimatundervisning i skolans tidiga år kan utformas för att bidra till miljövänliga attityder och beteenden i klimatundervisning. Arbetet behandlar även hur lärare kan minska klimatångest hos elever i klimatundervisning. LÄS MER

 3. 3. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Munib Mehović; [2022]
  Nyckelord :flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Sammanfattning : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. LÄS MER

 4. 4. Social hållbarhet i fysisk planering : En analysstudie över fem svenska kommuners hantering av social hållbarhet i översiktsplaner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Johanna Granlund; Moa Möller Norberg; [2022]
  Nyckelord :social hållbarhet; översiktsplaner; fysisk planering; strategier; kommunala åtgärder;

  Sammanfattning : Social hållbarhet utgör tillsammans med ekonomisk och ekologisk, de tre hållbarhetsdimensionerna. Ekonomisk och ekologisk hållbarhet har länge varit prioriterade aspekter inom den fysiska planeringen, medan social hållbarhet har förlorat sin plats på agendan. LÄS MER

 5. 5. Inte bara hus som hus : Ett underlag till diskussion kring ett lämpligt innehåll i en samtida arkitekturpolitik i Lidköpings kommun

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Lisa Wennstam; [2022]
  Nyckelord :Lidköping; architecture politics; architecture policy; sustainability; politik för gestaltad livsmiljö; Lidköping; arkitekturpolitik; arkitekturbestämmelser; hållbarhet; politik för gestaltad livsmiljö;

  Sammanfattning : Under 2018, mitt i en global miljökris, en nationell ökning av sociala klyftor och segregation, accepterade den svenska regeringen en ny nationell arkitekturpolitik, Politik för Gestaltad livsmiljö (Policy for Designed Living Environment). Politiken är förankrad i en marknadsekonomi och förmedlar olika strategier för hållbar utveckling. LÄS MER