Sökning: "lokalbokning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lokalbokning.

  1. 1. Jag vill inte! : En fallstudie om emotionell respons, vid IT-systemuppgradering, hos personer med kort erfarenhet i det gamla systemet

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Informatik

    Författare :Marcus Pettersson; Ida Bogne; [2013]
    Nyckelord :Förändringsarbete; förändringsmotstånd; IT-system; uppgradering; lokalbokning; fallstudie;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den emotionella responsen vid förändringsarbete med IT-fokus, som involverar personer med kort erfarenhet i det gamla IT-systemet, för att belysa reaktioner och upplevelser ur ett mänskligt perspektiv och för att undersöka huruvida förändringsmotstånd har uppstått. Intervjuer genomförs med tre personer, som alla arbetar deltid med schemaläggning och lokalbokning på Linköpings universitet, där en omfattande systemuppgradering av lokalbokningssystemet genomförts under årsskiftet 2012-2013. LÄS MER