Sökning: "lotterilagen"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet lotterilagen.

 1. 1. Gränsöverskridande spel i Sverige och EU - Kan internets friska vindar blåsa omkull de statliga korthusen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Herman Sandström; [2017]
  Nyckelord :spelmonopolet; licensutredningen; inre marknad; spel; onlinespel; spelreglering; spelregleringar; etableringsfrihet; tjänstefrihet; fri rörlighet för tjänster; sverige; lotterilagen; monopol; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den inre marknaden i EU karaktäriseras av ett antal friheter. Onlinespel faller under etableringsfrihet och friheten att tillhandahålla tjänster. Medlemsstaterna har med stöd av ett fördragsundantag, tenderat att vilja förbehålla sig rätten att erbjuda speltjänster inom respektive land. LÄS MER

 2. 2. Spellicensutredningensförslag till ny spellagstiftning : Förslagets skillnader gentemot gällande rätt ochförslagets förenlighet med EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt; Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Sofia Higson; Josefine Lindh; [2017]
  Nyckelord :Spellagstiftning; Spellicenslagstiftning; SOU 2017:30;

  Sammanfattning : Som EU-medlem är Sverige förpliktade att följa de direktiv och regler som finns inom unionen. Sverige har dock brustit i tillämpningen av unionens regler på spelområdet och spelmonopolet har fått utstå både nationell och internationell kritik. I mars 2017 utkom Spellicensutredningens En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30). LÄS MER

 3. 3. Rättssäkerhet: ett lotteri? - Den skatterättsliga regleringen av lotterivinster tillämpad på Hearthstone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska fakulteten; Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lisa Hellewig; [2016]
  Nyckelord :Skatterätt; E-sport; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Intresset för e-sport har ökat markant de senaste åren. En av de mest populära e-sporterna är Hearthstone, som också är denna uppsats fokus. Idag är det lätt att tjäna pengar på e-sport, både som amatör och som professionell spelare. Med e-sportens framväxt uppkommer nya rättsliga frågor. LÄS MER

 4. 4. Skatt och poker – Inkomstskatterättens joker? En inkomstskatterättslig analys av poker i det svenska skattesystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Christian Schwartz; [2015]
  Nyckelord :lottery; lotteri; poker; Skatterätt; tax law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Likt jokern i kortleken kan pokervinster inta olika skepnader i det svenska skattesystemet. Pokervinster hänförs i skatterätten till lotterivinster som enligt Inkomstskattelagen är befriade från skatt ifall de härrör från spelanordnare inom EES. Andra pokervinster beskattas såsom inkomst av kapital. LÄS MER

 5. 5. Gränsöverskridande hasardspel på internet : – kompatibelt med den svenska lotterilagen och EU-rättens bestämmelser om fri rörlighet för tjänster?

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/AffärsrättFilosofiska fakulteten

  Författare :Evelina Carlsson; [2014]
  Nyckelord :Online Gambling; Free Movement of Services; Swedish Lotteries Act; Spel; fri rörlighet för tjänster; EU-rätt; lotterilagen; onlinespel; hasardspel;

  Sammanfattning : I Sverige är det förbjudet att både anordna och främja deltagande i hasardspel om inte tillstånd har meddelats. Genom att kontrollera spelverksamheten, eftersträvas en sund och säker spelmarknad utan privata vinstintressen, där de bakomliggande skyddsintressena (att skydda konsumenter, att förhindra brott, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt att styra överskottet) ska tillgodoses. LÄS MER