Sökning: "lss c-uppsats"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden lss c-uppsats.

 1. 1. Barn och Ungdomar med intellektuella funktionsnedsnedsättningars upplevelse av delaktighet

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ingrid Bergh; [2015]
  Nyckelord :Empowerment; LSS; Pict-O-Stat; Quantitative method; Qualitative method;

  Sammanfattning : Vikten av barns och ungdomars delaktighet är centralt i samhällsinsatser och forskning, samtidigt som avsaknad av mätmetoder av upplevelsen lyfts fram.Syftet med denna c-uppsats har varit att genomföra en undersökning av intellektuellt funktionsnedsatta barns och ungdomars upplevelser av social delaktighet utifrån deras perspektiv, dvs. LÄS MER

 2. 2. Att upptäcka ett företag och dess omvärld

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Wahlberg; [2011]
  Nyckelord :SWOT analys; MIO modellen; affärsidé; affärsutveckling; entreprenörskap;

  Sammanfattning : Titel: Att upptäcka ett företag och dess omvärld   Nivå: C uppsats i ämnet företagsekonomi   Författare: Daniel Wahlberg   Handledare: Lars Torsten Eriksson   Datum: Juni 2011   Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva företaget A-assistans Leimir AB och undersöka vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som företaget behöver ta hänsyn till i sin framtidsplanering.   Metod: Studien bygger på en deduktiv ansats och utgör en fallstudie där datainsamling i huvudsak skett genom intervjuer med företagets VD samt enkäter riktade till företagets tjänstemän. LÄS MER

 3. 3. LSS-bostaden i fokus! - En studie om arbetet kring LSS-bostäder för vuxna i Hallands sex kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Ann Nilsson; [2008]
  Nyckelord :LSS-bostäder; Hallands kommuner;

  Sammanfattning : AbstractTitel: ”LSS-bostaden i fokus! – En studie om arbetet kring LSS-bostäder för vuxna i Hallands sex kommuner”.Handledare: Hans BengtssonInstitution: Sektionen för Hälsa och samhälleTyp av arbete: C-uppsatsAntal sidor: 46Syfte: Syftet med denna uppsats är att redogöra för hur man arbetar med frågor rörande bostäder med särskild service för vuxna (LSS § 9p9) i Hallands sex kommuner. LÄS MER

 4. 4. Genom personkretsens nålsöga : en rättssociologisk studie om handläggningen av bistånd enligt LSS och SoL till personer med psykiska funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Martin Åberg; [2007]
  Nyckelord :Psykiska funktionshinder; LSS; Rättighetslagstiftning; Handläggning; Psykiatrireformen; Rättssociologi;

  Sammanfattning : Syftet med denna c-uppsats är att få ökad kunskap och förståelse för hur biståndshandläggare i Stockholm praktiskt tillämpar biståndslagarna i handläggningen gällande personer med psykiska funktionshinder. Studien är genomförd i Stockholm Stads arton stadsdelar och i åtta av Stockholms nordvästkommuner med hjälp av en mixad design som består av en enkät med uppföljande frågor. LÄS MER