Sökning: "lss självbestämmande"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden lss självbestämmande.

 1. 1. Individens behov i praktiken? En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen för personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sofia Thole Kling; [2020]
  Nyckelord :Institutional logics; disability studies; user-mandate; professionalization; institutionella logiker; LSS; brukarmandat; professionalisering;

  Sammanfattning : De senare åren har det gått mode i tal om att sätta individen i centrum inom socialtjänsten. Självbestämmande och delaktighet är hörnstenar i Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387). Men är brukarens behov styrande i praktiken? I uppsatsen studeras LSS-processen utifrån ett slags organisatoriska ideologier, s.k. LÄS MER

 2. 2. Brukarens individuella behov eller systemets behov? : en kvalitativ studie om hur personal på daglig verksamhet arbetar med brukarens individuella behov

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Nina Dazdarevic; Alexandra Stünkel; [2020]
  Nyckelord :Individual needs; Intellectual disability; Daily activity centres; Individuella behov; Intellektuell funktionsnedsättning; Daglig verksamhet;

  Sammanfattning : Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har de som tillhör personkrets 1 eller 2 rätt till insatsen daglig verksamhet. Av samtliga tio insatser enligt LSS är daglig verksamhet vanligast. LÄS MER

 3. 3. Personalens Makt : Om självbestämmande och integritet i gruppbostäder

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Catrin Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Funktionsnedsättningar; LSS; gruppbostad; makt; integritet; självbestämmande; sexualitet; mat;

  Sammanfattning : There are many reasons why people need support and help from others. One may be that you live with a disability. The ones who help, often staff has a role as a helper. To be able to help you have automatic power because a person who helps is neither powerless nor helpless. LÄS MER

 4. 4. Yrkesrollens balansgång mellan relation och arbetsrätt : En kvalitativ intervjustudie inom personlig assistans, inspirerad av grundad teori

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Stina Jacobsson; Tina Westman; [2020]
  Nyckelord :Social work; personal assistance; Grounded theory; employer; LSS; AML; Halmstad municipality; Socialt arbete; personlig assistans; grundad teori; arbetsgivare; LSS; AML; Halmstad kommun;

  Sammanfattning : Yrkeskategorin personlig assistans uppkom 1994 genom assistansreformen. Yrketsyftar till att främja jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet förmänniskor med funktionshinder. Yrket kan upplevas som svårt då den personligaassistenten dras mellan två lagrum; brukarens självbestämmande kontra den egnaarbetsmiljön. LÄS MER

 5. 5. Bör man som professionell uttrycka egna känslor i arbetet? - En kvalitativ studine om LSS personalens känslohantering i arbetet med självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Isabella Kajrup; Sara Håkansson; [2020]
  Nyckelord :Självbestämmande; Emotional labor; LSS; Sociala band; Daglig verksamhet enligt LSS; Gruppbostäder enligt LSS; empowerment; Social work;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att låta sina egna personliga känslor och värderingar uttryckas i den professionella rollen anses i tidigare forskning vara nödvändigt för att undvika utbrändhet. Det är viktigt att man som professionell är medveten om sina egna känslor och tillåter dem att ta plats men att man i arbetet med brukare ständigt låter fokuset vara på deras självbestämmande. LÄS MER