Sökning: "lucas luburic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lucas luburic.

  1. 1. Småhusföretagens bidrag till ett hållbart samhälle

    Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

    Författare :William Folkesson; Lucas Luburic; Marcus Luburic; [2021]
    Nyckelord :Detached houses; detached house industry; sustainability; certificate; incentives; emission neutrality and green buildings.; Småhus; småhusbranschen; hållbarhet; certifikat; incitament; utsläppsneutralitet och grönt byggande.;

    Sammanfattning : Småhusbranschen innefattar en del av fastighetsbranschen som i sin tur är ansvariga för 19 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Det har gjorts mycket forskning kring bygg- och fastighetsbranschen med fokus på flerbostadshus vilket har gjort att studier om småhusbranschen har hamnat i skymundan. LÄS MER