Sökning: "lukt smak och känsel"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden lukt smak och känsel.

 1. 1. "Gillar jämn kroppskontakt, att ligga och bli omsluten" - Sensorisk känslighet och sexualitet bland personer med högfungerande autism/aspergers syndrom

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Anna Lindskog; [2018]
  Nyckelord :autism; aspergers syndrom; högfungerande autism; sensorisk känslighet; sexualitet; sensorisk skript; sensorisk aspekt;

  Sammanfattning : Personer med högfungerande autism/aspergers upplever de sensoriska intryckenpå ett annorlunda sätt än flertalet andra och många beskriver att de lider avsensorisk överbelastning. Tidigare sexualitetsforskning är begränsad inomautismområdet, likaså är forskning om sensorisk känslighet. LÄS MER

 2. 2. Att ha sinne för mikroföretag : En kvalitativ studie om användningen av sinnesmarknadsföring i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Sandström; Sandra Tagesson; [2018]
  Nyckelord :Sensory marketing; Store atmosphere; Sensory cues; Sensory experience; Multi-sensory brand-experience; Sinnesmarknadsföring; Butiksatmosfär; Sinnesstimuli; Sinnesupplevelse; Multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Vetskapen om att människans fem sinnen, syn, ljud, känsel, lukt och smak, kan påverkas genom att stimuleras på olika sätt har tagits i beaktning vid utformningen av marknadsföringsverktyget kallat sinnesmarknadsföring. Sinnesmarknadsföring beskrivs som ett framväxande paradigm inom marknadsföringsområdet. LÄS MER

 3. 3. Återhämtning genom vistelse i naturen : En litteraturöversikt om naturens påverkan på stress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Emma Larsson; Niclas Andreasson; [2018]
  Nyckelord :experience; forest; nature; restoration; stress; natur; skog; stress; upplevelse; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stressrelaterad ohälsa är idag vanligt förekommande och orsakar personligt lidande. Stress handlar om obalans mellan belastning och återhämtning. Långvarig stress kan resultera i en livssituation som ger både psykisk och fysisk ohälsa. LÄS MER

 4. 4. Sinnesmarknadsföring : En studie om hur IKEA tillämpar sinnesstimuli i sin framställning

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Maria Toma; Isabelle Möller; [2017]
  Nyckelord :Sensory Marketing; servicescape; senses; sight; scents; touch; sound; taste; sensory strategies; multi-sensory brand experience; Sinnesmarknadsföring; servicelandskap; sinnen; syn; lukt; känsel; ljud; smak; sinnesstrategier; multisensorisk varumärkesupplevelse;

  Sammanfattning : Syfte Studien syftar till att undersöka hur IKEA praktiskt använder sinnesstimuli för att påverka konsumenternas köpbeteenden och redogöra vilka utmaningar företag kan stå inför vid applicering av sinnesmarknadsföring. Metod Uppsatsen har en kvalitativ forskningsstrategi och ett induktivt angreppssätt. LÄS MER

 5. 5. Hur konstruerar jag en lekplats för autistiska barn?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emelie Lundgren; [2016]
  Nyckelord :autism; anpassad; lekplats; specialanpassad; miljö;

  Sammanfattning : Vad autism är, är ännu en gåta som inte är förklarad. Stora förklaring till det finns i det faktum att vi fortfarande vet väldigt lite om hjärnan. Vad vi kan konstatera i fallet med autism är att det är personer som har ett annorlunda sätt att uppfatta omgivningen. LÄS MER