Sökning: "lungcancer"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade ordet lungcancer.

 1. 1. En lång resa

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Ivarsson; Hanna Brännlund; [2021-02-26]
  Nyckelord :Immunterapi; lungcancer; livskvalité; upplevelse; hälsa; ohälsa; intervju;

  Sammanfattning : Background: Lung cancer is one of the world's most common malignancies. Immunotherapy has revolutionized the treatment options for this disease since 2018. Immunotherapy is now included in the Swedish standardized treatment program and has shown good results regarding increased survival for these patients. LÄS MER

 2. 2. Emissioner av nanotrådar från epitaxisubstrat

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Camilla Abrahamsson; [2021]
  Nyckelord :Nanosäkerhet; epitaxi; arbetsplatsrisk; aerosol; hälsorisk; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Morfologiska likheter med asbest tillsammans med toxikologiska studier i celler och försöksdjur har väckt oro för de potentiella hälsoriskerna om nanotrådar kan bli luftburna och inandas vid hantering. Nanotrådar växta på substrat genom epitaxi kan riskera att skadas under hantering vid förberedelse för analys i mikroskop och detta examensarbete ämnar undersöka huruvida nanotrådar eller fragment av dessa kan lossna från substratet och bli luftburna då detta händer. LÄS MER

 3. 3. Påverkan av hemolys vid analys av neuronspecifikt enolas på Cobas

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Marcella Sarras; [2021]
  Nyckelord :Cobas; hemolysis; hemolysis index; neuron-specific enolase; NSE; Cobas; hemolys; hemolysindex; neuronspecifikt enolas; NSE;

  Sammanfattning : Neuronspecifikt enolas (NSE) är en viktig biomarkör för att diagnostisera t.ex. neuroendokrina tumörer, särskilt småcellig lungcancer (SCLC) och neuroblastom. NSE används även som en del i utredning av hjärnskada vid hjärtstopp. LÄS MER

 4. 4. Patienters erfarenheter av palliativ vård vid lungcancer

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Filip Persson; Måns Persson; Gabriel Pettersson; [2021]
  Nyckelord :Patients; experiences; lung cancer; palliative care; qualitative; Erfarenheter; kvalitativ; lungcancer; palliativ vård; patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer är den cancerform nationellt och internationellt som orsakar flest dödsfall. Den låga överlevnadsgraden innebär att patienter med lungcancer vanligtvis har behov av palliativ vård. LÄS MER

 5. 5. Att leva med lungcancer : En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Therese Eriksson Hörberg; Moa Velin; [2021]
  Nyckelord :livskvalitet; lungcancer; psyksocial stress; symtom;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Lungcancer är den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken i världen. Många personer som lider av lungcancer lider av symtomen från lungcancern och från biverkningarna av behandlingen. Samtidigt som de psykiska besvären också påverkar personens välmående och livskvalitet. LÄS MER