Sökning: "lustgas"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet lustgas.

 1. 1. Hållbar boskapsproduktion : växthusgaser från nötkreatur och möjliga strategier för minskade utsläpp

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Julia Bonevik; [2019]
  Nyckelord :koldioxid; lustgas; metan; silvopastoral; ekologisk;

  Sammanfattning : Hållning av nötboskap genererar utsläpp av de tre växthusgaserna koldioxid, lustgas och metan. Alla tre har stor betydelse för klimatet på jorden då de bidrar till den pågående globala uppvärmningen. Utsläpp från dessa växthusgaser kan delas in de som kommer direkt ur korna samt indirekta utsläpp som genereras vid skötseln av dem. LÄS MER

 2. 2. Specialistsjuksköterskors upplevelser av att administrera lustgas till barn i samband med procedurrelaterad smärta : en kvalitativ intervjustudie

  Master-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Elina Kolsmyr; Emma Nellåker; [2019]
  Nyckelord :Nitrous oxide; Attitudes among specialist nurses; Children; Painful procedures; Lustgas; Specialistsjuksköterskors upplevelser; Barn; Smärtsamma procedurer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lustgas har konstaterats vara ett mycket bra alternativ för smärtlindring av barn vid kortvarig procedurrelaterad smärta. Lustgasen har snabbt insättande effekt och biverkningar av lustgas är få eller av mild karaktär. Lustgas påverkar miljön negativt men en del av detta kan avhjälpas med effektiva ventilationssystem. LÄS MER

 3. 3. Vägen till en mer växtbaserad och ekologisk kost i den svenska grundskolan med fokusering på miljömålet Begränsad klimatpåverkan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Kristoffer Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Grundskolan; begränsad klimatpåverkan; miljömål; skollunch; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : This study shows that by choosing plant-based organic food for lunch in the Swedish elementary school, one of the national environmental objectives in Sweden, Reduced climate impact, can benefit and be achieved sooner. Four respondents have been interviewed regarding Lund municipality and its commitment to become 100 % organic by the year 2020 and if the municipality reduces their use of animal products. LÄS MER

 4. 4. Barns smärtskattning vid lustgasbehandling under smärtsamma procedurer

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gry Andreassen Ekendahl; Olov Timber; [2018]
  Nyckelord :Child; nitrous oxide; pain management; caring; pain measurement; Barn; lustgas; procedursmärta; omvårdnad; smärtskattning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Smärtsamma procedurer i barnsjukvården kan vara en orsak till att barn blir rädda och utvecklar fobier. Flera metoder finns för att minska barns upplevda smärta vid smärtsamma procedurer, en metod är lustgas. Syftet med lustgasen är att blockera receptorer så att känslan av smärta minskar. LÄS MER

 5. 5. A circular production of fish and vegetables in Guatemala : An in-depth analysis of the nitrogen cycle in the Maya Chay aquaponic systems

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Erik Björn; [2018]
  Nyckelord :Aquaponics; Nitrogen balance; Nitrogen cycle; Nitrification; Denitrification; Akvaponi; kvävebalans; kvävecykel; nitrifikation; denitrifikation;

  Sammanfattning : This study was done with the aim of deepening the understanding of the Maya Chay aquaponic systems. To meet the aim, a literature study on aquaponics, with an emphasis on the nitrogen metabolism in such systems, was conducted. LÄS MER