Sökning: "lyckad förhandling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lyckad förhandling.

  1. 1. Förhandling - När argumenten inte tryter : En fenomenologisk studie av lyckade förhandlingar i kris

    Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

    Författare :Jim Frick; Erik Pålshammar; [2007]
    Nyckelord :experience; Hans Corell; Negotiation; crisis negotiation; successful negotiation; phenomenology; Förhandling; krisförhandling; fenomenologi; lyckad förhandling; upplevelser; Hans Corell;

    Sammanfattning : PROBLEM: Finns det, trots vidden av situationer där förhandlingar kan uppkomma, raden av potentiella förhandlingssituationer och inblandade parter några gemensamma aspekter eller nämnare som alltid verkar finnas där när parterna upplever att en förhandling i kris är lyckad?SYFTE: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilka beståndsdelar en lyckad förhandling i kris består av.METOD: Uppsatsens vetenskapliga ansats är i huvudsak fenomenologi. LÄS MER