Sökning: "lyrik"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet lyrik.

 1. 1. Allt ljus på lyrikens livsbildande rader : lyriken som litterärt och didaktiskt innehåll i svenskundervisningen, årskurs F–3 – utifrån ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linnéa Andersson; Jeanette Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Lyrik; poesi; svenskdidaktik; lärare; litteratur; konstruktion; multimodalitet; språklig och kognitiv utveckling;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att utifrån fyra blivande grundlärare och deras erfarenhet av lyrik studera i vilken utsträckning de väljer att belysa lyriken i förskoleklass och årskurs 1–3. Utifrån ett litteraturdidaktiskt perspektiv på läraren som lyrikläsare och didaktiker med frågorna vad, hur och varför i fokus, har vi genom en kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer med kvantitativa inslag i form av fasta svarsalternativ, erhållit en generell överblick gällande informanternas erfarenhet av lyrik och en djupare förståelse för hur denna på olika sätt kan komma att inverka på vad som blir uppmärksammat i både dikt och klassrum. LÄS MER

 2. 2. Ett transspråk : Flerspråkighet i Fredrik Ekelunds/Marisol M:s diktsamling Läppstifterska

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Alva Bäcklund; [2021]
  Nyckelord :flerspråkighet; språkväxling; lyrik; poesi; svenska som andraspråk; lyrikanalys; flerspråkig litteratur; translanguaging; transspråk; Fredrik Ekelund; Marisol M; Haapamäki och Eriksson;

  Sammanfattning : Föreliggande studie är en systematisk analys av språkväxlingen i den samtida diktsamling Läppstifterska, skriven av Fredrik Ekelund/Marisol M. Språkväxlingens form och funktioner samt samspel med textinnehåll står i fokus och är också de komponenter analysen syftar till att belysa. LÄS MER

 3. 3. Sprechen und Schweigen in der Lyrik von Ingeborg Bachmann und Paul Celan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Tetiana Nepypenko; [2021]
  Nyckelord :language scepticism; speaking; silence; Paul Celan; Ingeborg Bachmann; Sprachproblematik; Sprechen; Schweigen; Lyrik; Sprachphilosophie;

  Sammanfattning : This thesis examines a selection of poems of Ingeborg Bachmann and Paul Celan for stylistic devices, used to express the dynamic of speaking and silence in the poems. The main question of the thesis is how speaking and silencing are represented in the poetry of Ingeborg Bachmann and Paul Celan and which influence has the philosophy of Ludwig Wittgenstein and Martin Heidegger on this representation. LÄS MER

 4. 4. Ett steg i riktning mot memoria

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Svenska; Lunds universitet/Avdelningen för svenskämnen, danska och isländska; Lunds universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Albert Niklasson; [2021]
  Nyckelord :retorik; hip hop; rap; memoria; etos; delectare; autoetnografi; aktionsforskning; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att undersöka den retoriska potential som hip hoppens lyrik, rap, skulle kunna besitta i klassrumssammanhang. Undersökningen intresserar sig för dess effektivitet som minnesstrategi men också dess potential som ett media att förmedla kunskap. LÄS MER

 5. 5. När barn möter lyrik : En litteraturstudie om hur poesi kan användas språkutvecklande i svenskundervisningen för årskurs F-3

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnea Grahn; Malin Josefsson; [2021]
  Nyckelord :poesi; språkutveckling; lyrik; årskurs F-3; lärarens roll; svenskämnet;

  Sammanfattning : Denna litteraturstudie behandlar poesi i undervisningen för årskurs F-3. Poesi ska ingå i svenskundervisningen enligt syfte och centralt innehåll i kursplanen för svenska. LÄS MER