Sökning: "lyssningsmodus"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lyssningsmodus.

  1. 1. Variationer i estetiskt lyssnande : nio gymnasieelevers verkliggörande av Wéi biān sān jué

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

    Författare :Kristofer Svensson; [2023]
    Nyckelord :estetiskt lyssnande; fenomenografi; gǔqín; lyssningsmodus; musikupplevelseanalys;

    Sammanfattning : Utifrån syftet att undersöka de variationer som finns i hur gymnasieelever lyssnar på musik presenterar detta arbete analyser av de beskrivningar som nio gymnasieelever gör av sina lyssningsupplevelser av qínstycket Wéi biān sān jué. Analyserna sker utifrån en syn på estetiska (icke-analytiska) lyssningsmodus som icke-dualistiska–något som lyssnare stämmer sig till och verkliggör snarare än lyssnar på. LÄS MER