Sökning: "män i kvinnodominerat yrke"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden män i kvinnodominerat yrke.

 1. 1. Män som arbetsterapeuter : Upplevelsen att arbeta inom ett kvinnodominerat yrke

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi; Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Rasmus Reinholdsson; Snåfs Ellinor; [2020]
  Nyckelord :Genus; Arbetsterapi; Manliga vårdgivare;

  Sammanfattning : Det finns flera kvinnodominerade yrken och arbetsterapi är ett av dem, precis som majoriteten av yrken inom vården. Få män söker sig till yrket och viss andel som påbörjar arbetsterapeututbildningen lämnar yrket inom några år. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att bli vårdade av manliga sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Bergström Rikard; Almqvist Sandra; [2019]
  Nyckelord :Manliga sjuksköterskor; könsidentitet; patienttillfredsställelse; patienters erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Män och kvinnor har historiskt sett behandlats olika inom sjuksköterskeyrket och tycks skilja sig från varandra i sitt yrkesutförande. Manliga sjuksköterskor beskrivs bland annat vara mer direkta i sin kommunikation än kvinnliga sjuksköterskor. LÄS MER

 3. 3. ”Det är okej att visa känslor och vara man” : En kvalitativ studie om hur män som arbetar i kvinnodominerade yrken upplever sin situation och sina villkor på arbetet.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Felicia Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Män; kvinnodominerade yrken; genusordning; maskulinitet;

  Sammanfattning : I dagens Sverige råder en könssegregerad arbetsmarknad där män och kvinnor förväntas arbeta inom olika sektorer, vilket ofta leder till könsdiskriminering av något slag. Män som arbetar i kvinnodominerade yrken framställs som feminina på grund av de stereotypa föreställningarna som florerar i samhället. LÄS MER

 4. 4. Män i ett kvinnodominerat yrke : Att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Gustavsson Daniella; Granström Charlotta; [2017]
  Nyckelord :Socialt arbete; Kvinnodominerat yrke; Manliga undersköterskor; Äldreomsorg;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex manliga respondenter i åldern 23-45. Studiens syfte är att öka förståelsen för hur manliga undersköterskor upplever könsskillnader och psykosociala faktorer inom äldreomsorgen. LÄS MER

 5. 5. Kvinnliga HR-chefers upplevelser i mansdominerade ledningsgrupper : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Helgesson Eilind; Rebecka Lindenheim; Hanna Skogefors; [2017]
  Nyckelord :genus; kvinnor; HR; ledningsgrupper; strategisk partner; ledarskap; ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Kvinnor är idag underrepresenterade i Sveriges ledningsgrupper och det ansvarsområdet som visat sig mest vanligt för kvinnor är professionen HR-chef. HR har under de senaste åren genomgått en förändring mot ett mer strategiskt arbete och börjat representera sitt område i ledningsgrupper. LÄS MER