Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 1 - 5 av 310 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 1. MAN BLIR INTE FRISK AV ATT VARA SJUKSKRIVEN I ALLA FALL- En kvalitativ studie om livet som långtidssjukskriven för psykiatriska diagnoser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Esther Björk; [2018-03-14]
  Nyckelord :långtidssjukskrivning; psykiatriska diagnoser; identitet; meningsskapande; symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Unga långtidssjukskrivna med psykiatrisk diagnos utmärker sig som en grupp som riskerar att bli utestängda från arbetsmarknaden och därmed även uteslutna ur samhällsgemenskapen. Syftet med detta uppsatsarbete är att fylla en lucka i forskningen genom att erbjuda ett inifrånperspektiv på hur fyra individer ur denna grupp själva upplever sin livssituation. LÄS MER

 2. 2. Omtanke skänker kraft - Mäns och kvinnors uppfattningar om trygghet och säkerhet i vården.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Meid Jalil; Lillian Röstlund; [2018-01-25]
  Nyckelord :trygghet; säkerhet; patientsäkerhet; män och kvinnor; sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara trygg och säker är ett grundläggande behov hos varje människa och nå-got som upplevs olika beroende på tidigare erfarenhet. I mötet med vården ska detta behov tillgodoses med hänsyn till personen som helhet och utgå ifrån alla människors lika värde. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser och behov av stöd vid akuthjärtinfarkt- En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Martina Eriksson; Frida Sundgren; [2018]
  Nyckelord :Literature review; myocardial infarction; needs; person-centered care; women; behov; hjärtinfarkt; kvinnor; litteraturöversikt; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdom är ett vanligt hälsoproblem och hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor. Forskningen vad det gäller hjärtinfarkt hos kvinnor har förbättrats de senaste åren men behöver belysas ytterligare. LÄS MER

 4. 4. "Kanske för mycket vetebröd" : Attityder till och vanor kring mellanmål bland personer över 65 år

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Matilda Gustafsson; Florina Mikkelsen; [2018]
  Nyckelord :Elderly; snacks; protein; attitudes; habits; survey; questionnaire; quantitative method; Äldre; mellanmål; protein; attityder; vanor; enkätundersökning; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Inledning: Mat och måltider har stor betydelse för att förebygga åldersrelaterad ohälsa. Äldre har ett ökat behov av protein och mellanmål är ett ypperligt tillfälle för att de ska få i sig mer protein. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans upplevelse av mötet med kvinnor som utsatts för våld i nära relation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Julia Nilsson; Ronja Grant Dahlbom; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhet; Kvinnor; Sjuksköterskor; Upplevelse; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett idag ett världsomfattande samhällsproblem. Majoriteten av de som utsatts för våld är kvinnor och förövarna är oftast män. Det finns olika kategorier för våld i nära relation: fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. LÄS MER