Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 11 - 15 av 406 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 11. Kvinnor och mäns behov av de olika sociala stöden : En undersökning gjord på folkhögskolor i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Matilda Nilsson; Maria Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Undersökningen är till för att få en djupare bild av upplevelsen utav de olika sociala stöden. De sociala stöd som undersökts är det emotionella som visas bland annat genom omtanke från kollegor. LÄS MER

 2. 12. Hur ser sambanden ut mellan VO₂max, stress och arbetsminne? : En kvantitativ tvärsnittsstudie på kontorsanställda.

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Annie Ohm; Jonathan Myléus; [2020]
  Nyckelord :Stress; Syreupptagning; Arbetsminne;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Den stressrelaterade ohälsan har ökat de senaste åren ochr esulterar ofta i försämrade kognitiva förmågor. Det finns ett stort behov av att hitta metoder både för att minska den upplevda stressen men också att bibehålla de kognitiva förmågorna. LÄS MER

 3. 13. Vi är inte mer än människor : En kvalitativ studie om unga vuxnas uppfattningar om genus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Sofia Bäckman; Viktoria Hilliges; [2020]
  Nyckelord :gender; female; male; norm; doing gender; genus; kvinnligt; manligt; normer; göra kön;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att bidra till en ökad förståelse för hur unga vuxna pratar om genus, det socialt konstruerade könet. För att åstadkomma detta genomfördes en kvalitativ studie i form av fokusgrupper på en gymnasieskola med unga vuxna både, kvinnor och män som var 18 år och över. LÄS MER

 4. 14. ”Det var väl då jag började förstå att han använde pengar för att få mig i ett underläge” : En studie om betydelsen av resurser kopplat till ekonomiskt våld i nära relationer

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Helia Tekfi; [2020]
  Nyckelord :ekonomiskt våld; våld i nära relationer; välfärdsstat; myndigheter; resurser; kapital;

  Sammanfattning : Ekonomiskt våld är ett utbrett samhällsproblem, trots det finns fortfarande relativt lite forskning som fokuserar på den ekonomiska dimensionen av våld i nära relationer. Med ett analytiskt fokus på resurser syftar denna studie till att utveckla förståelsen av mäns ekonomiska våld mot kvinnor och att undersöka myndigheters bemötande av detsamma. LÄS MER

 5. 15. Att leva med urininkontinens : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Eliasson; Erika Johansson; [2020]
  Nyckelord :urininkontinens; upplevelse och livskvalitet;

  Sammanfattning : Ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige är urininkontinens och det medför förutom ett lidande för patienten även en stor samhällskostnad. Urininkontinens kan delas in i olika typer av läckage och det finns olika hjälpmedel och behandlingar beroende på vilken typ av urininkontinens patienten har. LÄS MER