Sökning: "män kvinnor behov"

Visar resultat 16 - 20 av 406 uppsatser innehållade orden män kvinnor behov.

 1. 16. Anhörigstöd inom missbruk : En studie om socialarbetares arbete med anhörigstöd

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Petra Brännström; Agnes Göransson; Mirella Divalic Hansson; [2020]
  Nyckelord :Anhörig; missbruk; medberoende; anhörigstöd; socialt arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att studera hur socialarbetare på ett antal verksamheter jobbar med anhörigstöd till personer som lever och/eller påverkas av en person som missbrukar. Studien baseras på en kvalitativ metod med sex semistrukturerade intervjuer med socialarbetare som arbetar med anhörigstöd inom alkohol- och narkotikamissbruk. LÄS MER

 2. 17. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor som blivit utsatta för våld i nära relationer : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Nathalie Sandnes; Sara Stöckel; [2020]
  Nyckelord :experience; intimate partner violence; knowledge; nurse; women; kunskap; sjuksköterska; upplevelse; våld i nära relationer; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett brott som leder till stora samhällsproblem. Fler kvinnor än män blir utsatta och 25 % av kvinnor i Sverige uppger att de någon gång har blivit utsatta för våld i nära relation. Kvinnor som råkar ut för våld söker oftare vård än andra kvinnor. LÄS MER

 3. 18. Principen om barnets bästa – från Barnets århundrade till Barnkonventionen : En rättshistorisk studie av principens ursprung och betydelse i familjerättsliga mål om barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Klara Lysell; [2020]
  Nyckelord :rättshistoria; barnets bästa; vårdnad; boende; umgänge;

  Sammanfattning : This essay investigates the meaning and content of the principle of the best interests of the child from a legal historical perspective. Primarily, the meaning of the principle is discussed on the basis of housing, social interaction and care, where the best interests of the child must be decisive in every decision regarding children according to Chapter 6. LÄS MER

 4. 19. “Du är väl stor och stark, hon är så liten” En kvalitativ studie om attityder mot våldsutsatta män som söker skydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Emma Gustafsson; Pernilla Wahlberg; [2020]
  Nyckelord :Nyckelord: attityder; maskulinitet; maskulinitetsnormer; skyddat boende; offerstatus; Socialstyrelsen.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstract Författare: Emma Gustafsson & Pernilla Wahlberg Titel: “Du är väl stor och stark, hon är så liten” Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Sophia Yakhlef Sociologiska institutionen, vårterminen 2020 Denna studie syftar till att bidra med ett perspektiv till forskningen om manliga brottsoffer, och specifikt gällande våldsutsatta män som söker skydd från våld. Studien syftar till att besvara frågor om diskurser om manligt offerskap ser ut och attityder kring män som brottsoffer. LÄS MER

 5. 20. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER