Sökning: "män och kvinnor i utbildning och arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden män och kvinnor i utbildning och arbete.

 1. 1. Kvinnliga gärningar i en manlig offentlighet Röda Korsets sociala arbete i Örebro under 1920-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sara Olsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete undersöker hur Röda Korset i Örebro arbetade med sociala frågor under 1920-talet. Tiden efter första världskriget är intressant just eftersom organisationen nu fickmöjlighet att fokusera mer på nationella och lokala frågor. LÄS MER

 2. 2. ”Det kändes som enda sättet till ett bättre arbete” : En kvalitativ studie om traditionella könsmönsters påverkan på unga kvinnors utbildningsbehov

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Hanna Sundman; [2021]
  Nyckelord :unga kvinnor; högre utbildning; könssegration; genus; symboliskt och kulturellt kapital;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och analysera traditionella könsmönsters påverkan på unga kvinnors upplevda utbildningsbehov. För att uppfylla syftet har studien avsett att besvara följande frågeställningar: Varför upplever unga kvinnor ett utbildningsbehov efter gymnasiet? Hur kan unga kvinnors utbildningsval i gymnasiet förstås och diskuteras utifrån ett genusperspektiv? Hur kan unga kvinnors investering i högre utbildning förstås och diskuteras utifrån ett klassperspektiv? För att uppfylla syftet har studien tagit avstamp från den kvalitativa ansatsen och detta för att söka djupare förståelse för det studerade fenomenet. LÄS MER

 3. 3. Skogliga studenters syn på yrkesrollen virkesköpare – en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Moa Hermansson; Anna Sundström; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet; yrkesstatus; könstillhörighet;

  Sammanfattning : Skogsbranschen i Sverige har under lång tid dominerats av män. Detta på grund av att ett skogligt yrke historiskt sett har varit fysiskt krävande och därmed ansetts passa bäst för män. I dag har andelen kvinnor som är yrkesverksamma inom skog eller som läser en skoglig utbildning ökat. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter och behov rörande sin professionella roll i traumasituationen

  Magister-uppsats,

  Författare :Sanna Lycken; Niklas Nyström; [2020-06-25]
  Nyckelord :interprofessionellt arbete; kommunikation; operationssjuksköterskor; operationssjuksköterskors professionella roll; trauma; utbildning;

  Sammanfattning : Background: In 2018 over 8800 patients were registered in the Swedish Trauma Registry. About 10% of these patients needed surgery. The surgical unit is a high-risk environment and the function of the multidiciplinary team relies on cooperative skills. Trauma simulations are an effective way of improving the non-technical skills among trauma teams. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor i byggbranschen - en studie om hur byggbranschen kan göras mer attraktiv för kvinnor

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Vera Rytter; [2020]
  Nyckelord :Utmaningar; byggbranschen; byggarbetsplats; kvinnor; yrkesverksamma; studenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen har länge varit, och är fortfarande, en mansdominerad bransch. I takt med att samhället har blivit mer medvetet om vikten av jämställdhet har byggbranschens ambition om att anställa fler kvinnor ökat (Hedman-Pétursson och Berggren, 2005). LÄS MER