Sökning: "män vänskap"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden män vänskap.

 1. 1. ”Upp på bordet och dansa lite sexy”: Inkluderande maskulinitet i svenska ungdomsserien Eagles

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jimmy Jonecrantz; [2021]
  Nyckelord :Genus; Maskulinitet; Inkluderande maskulinitet; Homohysteri; Homosocialitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Trots att forskning i västerländska länder visat på en förändring i hur unga män uttrycker manlighet och vänskap, så kallad inkluderande maskulinitet (Anderson, 2012; McCormack, 2013), så har detta ännu inte gjort något större avtryck i svensk maskulinitetssforskning. Denna bidrar till detta forskningsfält genom att studera hur maskulinitet uttrycks i den svenska ungdomsserien Eagles, med hjälp av en textuell-kontextuell-sociohistorisk modell utvecklad av Lindgren (2009). LÄS MER

 2. 2. ”FLATOR HAR EN TENDENS ATT BLI SKUNKIGA OCH DASSIGA I VERKLIGHETEN” - En kritisk diskursanalys av synen på den icke-heterosexuella kvinnan och dess uttryck på Flashback Forum

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecka Djärv; [2020-02-24]
  Nyckelord :Flashback; icke-heterosexualitet; socialkonstruktivism; diskurs; genus;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att förstå, analysera och undersöka hur bilden av kvinnlig icke-heterosexualitet konstrueras och framställs på Flashback Forum. Insamlat material bestod av 355 inlägg från tre skilda diskussionstrådar, vilka berörde kvinnlig vänskap, uppfattningar om homosexuella män kontra homosexuella kvinnor samt diskussioner kring boken ”En liten handbok i konsten att bli lesbisk”. LÄS MER

 3. 3. Mäns upplevelser av vänskapsrelationer : En kvalitativ undersökning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Mimoza Bajrami; [2020]
  Nyckelord :Friendship; social exchange; understanding; prosperous; community; social support; Vänskapsrelationer; socialt utbyte; förståelse; välmående; gemenskap; socialt stöd;

  Sammanfattning : Abstrakt Syftet med föreliggande studie var att undersöka relationer där målgruppen var sju deltagande män som intervjuades bland åldrarna 25–35 år. Mäns upplevelser av vänskapsrelationer undersöktes utifrån Burnards (1991) 14-stegs process och resultatet kunde påvisa tre teman som fick namnet förtroende, känslor samt fritidsaktiviteter. LÄS MER

 4. 4. INTIMITET I NÄRA MANLIGA VÄNSKAPSRELATIONER

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jennie Jacobs; Rebecka Hjärne; [2020]
  Nyckelord :vänskap; intimitet; homohysteria; manlig vänskap; maskulinitet;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie som syftar till att undersöka betydelsen av dyadisk manlig vänskap för den enskilda individen. Framställningen av att det finns en bristande intimitet i manlig vänskap problematiseras genom att besvara frågan om hur intimitet ter sig i manliga nära vänskapsrelationer. LÄS MER

 5. 5. Påverkar en potentiell väns beteende mäns och kvinnors vilja att vara vän? : En studie om hur vuxnas vilja att vara vän med en individ påverkas beroende på om individen är impulsiv eller inte

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Emelie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :impulsiveness; thoughtfulness; gender; students; the will to be friends.; impulsivitet; eftertänksamhet; kön; studenter; viljan att vara vän.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka om upplevd impulsivitet hos en potentiell vän kan påverka män respektive kvinnors vilja att vara vän med den personen.   Studien genomfördes med en 2x2 oberoende mätning med mellangruppsdesign. Den beroende variabeln var skattning av viljan till vänskap. LÄS MER