Sökning: "människan som individ"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade orden människan som individ.

 1. 1. Aktiviteter med vårdhund och dess inverkan hos individer inom sjukvård och äldreomsorg ur ett aktivitetsperspektiv. -En litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Jenni Skog; Lotta Vainonen; [2019]
  Nyckelord :Arbetsterapi; hundterapi; vårdhund; delaktighet; aktivitet; MOHO; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdhund kan användas på olika sätt i aktivitet eller för att motivera aktivitet, vilket gör att hunden har potential inom arbetsterapi. Forskning om vårdhund finns ur ett omvårdnadsperspektiv, men i mycket begränsad omfattning ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Konstruktionen av psykisk ohälsa hos barn och unga : En diskursiv text- och legitimeringsanalys utifrån tre olika samhällsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Josefin Lundmark; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur psykisk ohälsa hos barn och unga konstrueras i tre olika sammanhang: i informationen från ungdomsmottagningen online, ett musikalmanus på ämnet psykisk ohälsa och ungdomars egna berättelser om att må dåligt. Undersökningen är diskursanalytisk och bygger på ett sociosemiotiskt synsätt. LÄS MER

 3. 3. Att leva med multipel skleros : En litteraturstudie om patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Matilda Lindfors; Erica Väisänen; [2018]
  Nyckelord :Multiple sclerosis; Patient; Experiences; Quality of life; Qualitative; Nurse; Multipel skleros; Patient; Upplevelser; Livskvalitet; Kvalitativ; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. LÄS MER

 4. 4. Skinn på näsan - En studie i normförskjutning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Thomas Lundén; [2018]
  Nyckelord :emotioner; normer; me too; status; makt; #metoo; Social Sciences;

  Sammanfattning : Status, det socialt konstruerade relativa och relationella värdet på självet, ges och fås i social interaktion. Studiens teoretiska utgångspunkt är att individens sociala interaktioner utgörs av en kontinuerlig kamp för att vinna, eller mot att förlora status och att individer som deltar i mediaintervjuer och berättar om sitt liv gör detta för att upprätthålla eller höja sin sociala status. LÄS MER

 5. 5. Erfarenheter av att leva med långvarig muskuloskeletal smärta : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Anna Mosseby; Malin Tidén; [2018]
  Nyckelord :Chronic pain; Musculoskeletal pain; Phenomenology and phenomenological research; Långvarig smärta; Muskuloskeletal smärta; Fenomenologi och fenomenologisk forskning.;

  Sammanfattning : Bakgrund:  Långvarig smärta är idag ett mångfacetterat folkhälsoproblem. Smärtupplevelsen är komplex och påverkar människan utifrån flera dimensioner. Det vardagliga livet påverkas vilket skapar problem på såväl individ- som samhällsnivå. LÄS MER