Sökning: "människor användning platser"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden människor användning platser.

 1. 1. Trygghet genom platsaktivering : framtagning och kritisk reflektion av platsaktiverande gestaltningsriktlinjer för trygga utemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marita Al-Ghorabi; [2022]
  Nyckelord :trygghet; platsaktivering; social integrering; offentliga rum; gestaltningsriktlinjer;

  Sammanfattning : Otrygghet i utemiljöer är ett socialt problem som fått allt större fokus inom landskapsarkitektur vid planering och gestaltning av offentliga rum. Trygghet genom platsaktivering är en metod som går ut på att stödja det sociala livet i redan gestaltade utemiljöer. LÄS MER

 2. 2. Användning av adaptive reuse på kulturhistoriska värden för att främja allmänna platser : En fallstudie av Artilleristallet i Göteborg

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Maria Häger; Rebecca Pehrson; [2022]
  Nyckelord :adaptive reuse; cultural historical value; social inclusion; place quality; built environment; sense of place; preservation; public place; Artilleristallet; Gothenburg; adaptive reuse; kulturhistoriskt värde; social inkludering; platskvalitet; bebyggd miljö; platskänsla; bevarande; allmän plats; Artilleristallet; Göteborg;

  Sammanfattning : Byggbranschen har en negativ påverkan på miljön, där den största påverkan kommer från uppförandet av byggnader, materialproduktionen och transporten. Det är oundvikligt för en stad att inte bygga nytt när den expanderar och utvecklar nya behov. LÄS MER

 3. 3. Att resa med känsla : En känslohistorisk undersökning av fyra resande kvinnor under 1800-talet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Anthon Cederwall; [2021]
  Nyckelord :History of emotions; travelogues; women; emotional communities; 1900-century; Europe; Africa; Asia; historical study; Känslohistoria; reseskildringar; kvinnor; Emotionella gemenskaper Emotional Communitites ; 1800-talet; Europa; Afrika; Asien; Historisk studie;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utforska den emotionella dimensionen av att resa genom fyra kvinnors ögon över hela världen under mitten av 1800-talet. De utvalda svenska kvinnorna var från medel- och överklassen. LÄS MER

 4. 4. Färgat ljus i den exteriöra offentliga miljön - En jämförelse av ljussättningar utifrån ett estetiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Lisa La; Robin Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Light; lighting; color; aesthetics; colored lighting; public lighting; Ljus; färg; estetik; färgat ljus; belysning; offentlig belysning; ljussättning;

  Sammanfattning : För att skapa trevligare och förbättrade utomhusmiljö har det blivit en allt vanligare syn med färgad belysning i städer, men vid felanvändning av dessa riskerar det att störa eller upplevas obehagligt. På två platser i Jönköping har man applicerat färgat ljus på två väldigt olika sätt, dessa platser är Lillsjöplan och Fiskargränd, en med en väldigt påtaglig färgeffekt och den andra med en mer subtil användning av färg. LÄS MER

 5. 5. Lantbrukares inställning till tekniska hjälpmedel : användning av produktionsdata inhämtat med Internet of Things för beslutsfattanden och ekonomisk uppföljning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jacob Augustinsson; Gustav Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :Internet of Things; IoT; ekonomisk uppföljning; lönsamhet; beslutfattande; strategiskt ansvar; tekniska verktyg; lantbruksföretag; produktionsdata; Theory of planned behaviour; TPB;

  Sammanfattning : Vår planet står under de kommande decennierna inför stora utmaningar. Befolkningsmängden ökar drastiskt och beräknas år 2050 uppgå till närmare 10 miljarder människor. Detta ställer stora krav på flera samhällsviktiga funktioner, däribland livsmedelsproduktionen. LÄS MER