Sökning: "människors miljöer"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade orden människors miljöer.

 1. 1. Etiska aspekter på grishållning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Alexandra Granlund; [2019]
  Nyckelord :utilitarismen; djurrättighetsetiken; rättfärdiga; grishållning; etik; gris; kött;

  Sammanfattning : Grisen har sedan långt tillbaka i tiden varit en viktig källa till kött för människan och än idag är griskött populär mat i stora delar av världen. Till skillnad från exempelvis får och kor, som hålls för såväl kött som ull respektive mjölk, hålls grisar med det primära syftet att förse människan med produkter från dess döda kropp. LÄS MER

 2. 2. Konstens avtryck i stadsomvandlingen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Olof Lindén; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Konst; Stadsutveckling; Public Domain;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att förtydliga konstens närvaro i planeringen av den byggda miljön och hur samspelet har blivit viktigare i stadsutvecklingsprocesser och hur det kan påverka människors involvering och engagemang. Hur ser läget ut i dagens planerings- och stadsbyggnadsprocesser där konsten har varit involverad i utformningen av stadsrum och offentliga miljöer? Teorireflektioner görs utifrån litteratur som uppmärksammar hur stadsutvecklingsprocesser sett ut och resultaten de lett till, historiskt sett. LÄS MER

 3. 3. Hälso- och miljöfarliga kemikalier : En kvantitativ studie om vuxnas kännedom om kemikalier i vardagen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Nadine Huchthausen; [2019]
  Nyckelord :attitudes; awareness; behavior; chemicals; non-toxic environments; attityd; beteende; giftfri miljö; kemikalier; kännedom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många kemikalier som produceras och används i olika vardagsprodukter, material och byggnader är hälso- och miljöfarliga. Det finns lagstiftning för att göra kemikaliehanteringen säkrare och för att skydda människors hälsa och miljön. LÄS MER

 4. 4. En pedagogisk och upplevelserik tematrädgård i Carl von Linnés anda : ett teoribaserat gestaltningsförslag till Linnéträdgården i Slottsträdgården, Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Plant Breeding (from 130101)

  Författare :Sofie Selander; Nina Nordström; [2019]
  Nyckelord :pedagogik för barn; utomhuspedagogik; upplevelse; barns upplevelse; miljöer för barn; landskapsarkitektur; trädgårdsgestaltning; miljöpsykologi;

  Sammanfattning : With the rise of densification and decreasing green spaces in urban cities, children that grow up in larger cities risk not being offered enough possibilites to spend time in nature och nature-like environments. As a consequent these children risk lacking a natural care and concern for their surroundings and the environment. LÄS MER

 5. 5. EU:s nya engångsplastdirektiv : Ett effektivt miljöstyrmedel?

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Annelie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Engångsplastdirektiv; Miljöstyrmedel; Människors hälsa; Miljö; EU-rätt; Cirkulär ekonomi; Plast;

  Sammanfattning : Den ökande kortvariga användningen av plast i kombination med plastens långa nedbrytningstid samt bristande utformning för återanvändning/återvinning har bidragit till att dagens plastanvändande är ineffektivt och ohållbart. För att driva på utvecklingen mot en cirkulär ekonomi har EU-parlamentet röstat fram ett nytt direktiv som särskilt angriper det globalt erkända problemet med plastnedskräpning i marina miljöer. LÄS MER