Sökning: "människosyn"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet människosyn.

 1. 1. Hur kan sjuksköterska hjälpa äldre med depression att hantera sin sjukdom?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Lena Foroutan; Haris Omerdic; [2019-08-16]
  Nyckelord :geriatrisk depression; självhantering; evidensbaserade metoder;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige är det en fjärdedel av befolkningen som någon gång drabbats av depression. Med stigande ålder ökar risken att insjukna i depression. LÄS MER

 2. 2. Bibliotekets värden : Människosyn i rapporter utgivna av Svensk biblioteksförening och Kungliga biblioteket

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecca Andersson; [2019]
  Nyckelord :Values; ideology; libraries - aims and objectives; humanism; Människosyn; ideologi; bibliotekets mål och uppgifter; humanism;

  Sammanfattning : This study investigates attitudes towards human nature in reports published by the Swedish Library Association and the National Library of Sweden between 2015 and 2018. By using ideological analysis, I was able to focus the study on three dimensions of human nature: the worth of human beings, human behavior and human needs. LÄS MER

 3. 3. Vardagskommunikation med vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan : En studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Kristensson; Malin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; kommunikation; kultur; mångfald; normer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen medvårdnadshavare med olika språkliga och kulturella bakgrunder samt synliggöra vilka utmaningaroch möjligheter det medför. Syftet inbegriper även vilka verktyg och metoder som kan underlättaden vardagliga kommunikationen i den mångkulturella förskolan. LÄS MER

 4. 4. Sexhandel och prostitution i dagens Sverige : Perspektivet och synen på fenomenet hos yrkesverksamma inom myndigheter och ideella organisationer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sannah Sjöström; Louise Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Sex trafficking; Sweden; Combat; Victims;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker fenomenet sexhandel och prostitution. Genom intervjuer med myndighetspersoner och ideella organisationer som arbetar för att bekämpa sexhandel och prostitution i Sverige, ville vi undersöka vilka perspektiv dessa organisationer och myndigheter har på fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anja Brückel; Zandra Salo; [2019]
  Nyckelord :faktorer; delaktighet; svårläkta bensår; omvårdnad; litteraturstudie; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. LÄS MER