Sökning: "människosyn"

Visar resultat 1 - 5 av 216 uppsatser innehållade ordet människosyn.

 1. 1. Förskollärare i förskoleklass En studie om förskollärares tolkning av sitt uppdrag med fokus på formuleringen "i tillämpliga delar"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lisbeth Skarhall; [2018-07-16]
  Nyckelord :Förskoleklass; förskollärare; kunskap; lärande; Lgr 11; tillämplighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att problematisera formuleringen i tillämpliga delar utifrån Läroplanen Lgr 11 och ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar formuleringen. Uppsatsen utgår från en sociokulturell forskningsansats och relaterar till hur olika forskare har förhållit sig i sin kunskaps- och människosyn och hur de sett på lärande där paradigmskiften löst av varandra. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Transcendent Gud och döende människa? : Gudsbild och människosyn i Anne Sextons The Awful Rowing Toward God

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Stegborn Blixt; [2018]
  Nyckelord :livsåskådningsvetenskap; teologi; gudsbild; människosyn; lyrikanalys; Anne Sexton;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Själavårdens roll i konfirmandarbetet  i jämförelse med Berit Okkenhaugs själavårdsinriktningar : Kvalitativ studie i Stockholms stift

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Madeleine Marcus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande Berit Okkenhaugs tre själavårdsinriktingar som presenteras i litteraturen, Själavård – en grundbok.1, med den själavård som är i Stockholms stifts konfirmationsverksamhet. Metodologiskt grundar sig denna uppsats på en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. “POKERFACE” A QUALITATIVE STUDY OF CARE STAFF’S EXPERIENCES OF WORKING WITH INDIVIDUALS WHITH A CHALLENGING BEHAVIOR

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Lanemar; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Emotionellt arbete; intellektuell funktionsnedsättning; LSS - verksamhet; utmanande beteende; stödpersonal; Autism spectrum; care staff; challenging behaviour; emotional labor; intellectual impairment;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att stödpersonal till brukare som har ett utmanande beteende har en komplex och ibland svår arbetssituation och yrkesroll. Stödpersonalen upplever känslor som rädsla, maktlöshet, sorgsenhet, ilska och tidlöshet i mötet med en brukare som har ett utmanande beteende. LÄS MER