Sökning: "människosyn"

Visar resultat 1 - 5 av 217 uppsatser innehållade ordet människosyn.

 1. 1. Faktorer som påverkar vårdtagarens delaktighet vid behandlingen av svårläkta bensår : En integrerad litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anja Brückel; Zandra Salo; [2019]
  Nyckelord :faktorer; delaktighet; svårläkta bensår; omvårdnad; litteraturstudie; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Vårdtagare med svårläkta bensår är en stor grupp av vuxna individer. Sjuksköterskor möter dessa vårdtagare ibland under flera år och att leva med ett svårläkt bensår är en stor utmaning som kan leda till förlust av självständighet och/eller kontroll. LÄS MER

 2. 2. Förskollärare i förskoleklass En studie om förskollärares tolkning av sitt uppdrag med fokus på formuleringen "i tillämpliga delar"

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Lisbeth Skarhall; [2018-07-16]
  Nyckelord :Förskoleklass; förskollärare; kunskap; lärande; Lgr 11; tillämplighet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att problematisera formuleringen i tillämpliga delar utifrån Läroplanen Lgr 11 och ta reda på hur förskollärare i förskoleklass tolkar formuleringen. Uppsatsen utgår från en sociokulturell forskningsansats och relaterar till hur olika forskare har förhållit sig i sin kunskaps- och människosyn och hur de sett på lärande där paradigmskiften löst av varandra. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av hjärtinfarkt utifrån ett existentiellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Eva Segerdahl; Anna Solymar; [2018]
  Nyckelord :hjärtinfarkt; upplevelser; existentiellt; andlighet;

  Sammanfattning : Hjärt-kärlsjukdom är sammanlagt den största orsaken till dödsfall i västvärlden. Trots att det förebyggande arbetet har lett till färre insjuknande så är det fortsatt den största dödsorsaken i Sverige. LÄS MER

 4. 4. Transcendent Gud och döende människa? : Gudsbild och människosyn i Anne Sextons The Awful Rowing Toward God

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Emelie Stegborn Blixt; [2018]
  Nyckelord :livsåskådningsvetenskap; teologi; gudsbild; människosyn; lyrikanalys; Anne Sexton;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Själavårdens roll i konfirmandarbetet  i jämförelse med Berit Okkenhaugs själavårdsinriktningar : Kvalitativ studie i Stockholms stift

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Madeleine Marcus; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att jämföra likheter och skillnader beträffande Berit Okkenhaugs tre själavårdsinriktingar som presenteras i litteraturen, Själavård – en grundbok.1, med den själavård som är i Stockholms stifts konfirmationsverksamhet. Metodologiskt grundar sig denna uppsats på en kvalitativ metod. LÄS MER